Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Översyn, tomträtter, Lulebo

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 27 ärenden. Bland annat en stor översyn om hela kommunkoncernens administration och nya beslut om tomträtter samt Lulebos lägenhetsförsäljning.

Översyn av kommunens administration

Kommundirektören Anne Karlenius informerade arbetsutskottet att hon gett i uppdrag att se över hur hela kommunkoncernens administration kan bli effektivare. Utredningen ska jämföra Luleå kommuns administration och kundtjänst med andra kommuner och komma med förslag på möjliga ändringar. Huvudfrågan är om en samlad administration och kundtjänst är fördelaktig ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Kundtjänst och administration är idag decentraliserad inom kommunens nio förvaltningar och tio helägda bolag. Biträdande kommundirektör Peter Kieri leder utredningen som ska vara klar i september 2016.

Nytt beslut om friköp av tomträtter

Kommunfullmäktige föreslås besluta om friköpspriserna vid försäljning av tomträtter framöver. Enligt förslag ska tomträtter till småhus (permanentbostad och fritidshus) beräknas till 70 procent av marktaxeringsvärdet. Friköpspriset för tomträtt på flerbostadshus ska beräknas genom att gällande marktaxeringsvärde uppräknas med faktorn 1,33. Eftersom det förväntas ett höjt marktaxeringsvärde på flerbostadshus i år ska möjligheten förlängas att under hela 2016 kunna friköpa tomträtterna baserade på 2015 års marktaxeringsvärde. Friköpspriset för industritomträtt beräknas enligt gällande markpristaxa.

Luleå kommun upplåter ca 2 000 tomträtter till husägare som även fortsättningsvis kan välja mellan att betala en årlig avgift (avgäld) till ägaren kommunen eller att friköpa sin tomträtt. Det nya beslutet ersätter alla tidigare fattade beslut.

Nytt beslut i fullmäktige om Lulebo

Lulebo ska kunna verkställa den aktuella försäljningen av 1 400 lägenheter utan att beslutet om det ändrade ägardirektivet har vunnit laga kraft. Det ska kommunfullmäktige besluta om.

Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att ägardirektivet för Lulebo ändras till att bolagets marknadsandel ska ligga inom intervallet 45-55 procent. Efter den nu pågående försäljningen av 1 400 lägenheter är marknadsandelen 45 procent. Tidigare har Lulebo sålt 1 600 lägenheter till Rikshem. Även där beslutade kommunfullmäktige att försäljningen kunde verkställas fast beslutet om ägardirektet inte hade vunnit laga kraft. Fullmäktiges beslut från den 15 juni 2015 överklagades först till förvaltningsrätten och senare till kammarrätten som ännu inte har uttalat sig i ärendet.

Avgifter för hembesök

Kommunfullmäktige föreslås ändra avgiften i den kommunala hälso- och sjukvården från den 1 mars 2016. Avgiften höjs från 125 kronor till 200 kronor i månaden och är baserad på landstingets avgifter. Den avser den kommunala hälso- och sjukvården för personer i det egna hemmet som på grund av sjukdom inte kan ta sig till en hälsocentral på egen hand. Flera undantag gäller för avgiftsbefrielse som för barn och ungdomar, vid neuropsykiatrisk diagnos eller palliativ vård.

Markanvisning för Karpen

Eftersom både Galären och Riksbyggen har ställt en förfrågan om markanvisning för kvarteret Karpen ska ett jämförelseförfarande användas. Det betyder att både aktörer ska antingen var för sig eller i samverkan visa sina tankar och idéer hur kvarteret med parkeringshus i centrum kan utvecklas. De ska redovisa hur kraven på bostäder, flexibla lokaler i bottenplan, energismarta lösningar samt parkeringsbehovet kan uppfyllas. Efter beslutet om markanvisning kan arbetet med en ändrad detaljplan börja.

Bland övriga ärenden:

  • 518 000 kr (folkhälsosatsningar) till föräldrastödsprojektet för utrikesfödda.
  • 450 000 kr (strategiska utvecklingsinsatser) till Luleås deltagande på mässan SXSW i Austin i mars 2016.
  • 250 000 kr (oförutsedda utgifter) till Norrbottens idrottsgala.

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56

Vid frågor om administrationsöversynen: kommundirektör Anne Karlenius, 070-627 2695