Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till ny skolstruktur

I dag presenteras utredningen om Framtidens skola och ett förslag till förändrad skolstruktur skickas ut på remiss.

Förslaget är ett tjänstemannaförslag som ska behandlas politiskt av barn- och utbildningsnämnden den 22 februari och av kommunfullmäktige den 4 april.

Mellan 7-20 januari är förslaget ute på remiss hos utsedda remissinstanser; barn-och utbildningsförvaltningens personal, föräldraråd, elevråd, fackliga organisationer, intressegrupper, intresseorganisationer samt övriga förvaltningar.

Den 21 januari lämnas förslaget över till barn- och utbildningsnämnden tillsammans med remissvaren.

Syftet med utredningen har varit att se över hur Luleå kommun kan samla verksamheten i större enheter för att klara fortsatt hög kvalitet och för att kunna rekrytera behöriga lärare.

Förslaget innebär att:

Bergnäset/Sörbyarna

 • Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik från hösten 2016.
 • Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Klöverträsk från hösten 2016.
 • Ny f-6 skola för ca 450-500 byggs i anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan, klar 2023.
 • Mandaskolan anpassas till förskola med 6-8 avdelningen. Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till Mandaskolans förskola 2024.

Gammelstad

 • Ny f-6 skola för ca 450-500 byggs i anslutning till Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021.

Sunderbyn

 • Elever från Kläppenskolan f -5 går till Hemängsskolan från hösten 2017. Hemängsskolan får utökade lokaler.
 • Samtliga elever i år 6 i Sunderbyn går till Kråkbergsskolan som blir en 6-9 skola från 2017.
 • Kläppenskolan byggs om till förskola 6-8 avdelningar. Förskoleverksamhet på Kläppbacken, Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola från hösten 2018.

Örnäset

 • Elever från Svartöstadsskolan f-6 går till Örnässkolan f -9 från hösten 2016.
 • Anpassning av Berget (del av Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar 2017-2018.
 • Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6-8 avdelningar 2018-2019.
 • Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen, Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till Berget alternativt Haga/Knöppelåsens förskolor.

Råneå

 • Elever från Vitåskolan går till Råneskolan från hösten 2016.
 • Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i Jämtön och Vitå från hösten 2016.

Centrum

 • 7 – 9 skola i centrum planeras för ca 500- 700 elever, klar 2025.
  Expansion och förtätning i centrum samt kommunens totala tillväxt påverkar gymnasiebyns behov av lokaler. Det innebär behov av en ny grundskola i centrum.

Fortsatt utredning

Kommunens totala expansion innebär att en fortsatt utredning krävs för områdena Centrum, Björkskatan, Hertsön och Notviken.

Bakgrund

Under hösten har ett omfattande utredningsarbete genomförts och möten med medborgare, intressegrupper, intresseorganisationer samt elevråd hållits.

Bakgrunden till förändringsarbetet är att Luleå växer och kommunen planerar för 2000 fler barn och ungdomar om tio år. Detta tillsammans med stor lärarbrist i hela landet och omfattande pensionsavgångar bland skolans personal ställer nya krav på skolans struktur och innehåll.

– Utifrån de förutsättningar vi har och de utmaningar som står för dörren är det viktigt att vi planerar för och är förberedda att vidta åtgärder för att klara vårt
uppdrag, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman. Målet är att säkerställa en
likvärdig skola och att utjämna skillnaderna mellan och inom skolorna.

Förslaget ska beslutas av barn-och utbildningsnämnden 22 februari 2016, därefter i kommunfullmäktige 4 april. En tidplan kommer att tas fram för samtliga skolor som berörs av beslutet.

Rapport Remissunderlag Framtidens skola
Rapporter - delprojekt

Kontaktpersoner:

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli, 070-619 33 38
Skolchef Karina Pettersson-Hedman, 070-515 88 92

Frågor och svar

Vilka skolor kommer att flytta sin verksamhet, när och hur många elever berörs?
Förslaget innebär att följande skolenheter flyttar sin verksamhet:

Vitåskolan, Ht 2016, 52 elever
Klöverträskskolan, Ht 2016, 36 elever
Svartöstadsskolan, Ht 2016, 70 elever
Kläppenskolan, Ht 2017, 120 elever
Kyrkbyskolan, Ht 2021, 57 elever
Mariebergsskolan, Ht 2021, 96 elever
Öhemsskolan, Ht 2021 69
Mandaskolan Ht 2023, 165 elever
Hedskolan, Ht 2023, 207 elever

(Elevantalet bygger på befolkningsprognos det aktuella året.)

Varför har man lyft ut högstadieskolorna från utredningen?Socialdemokraterna i Luleå har sagt nej till att i det här läget fortsätta utreda högstadieskolorna.

Hur har ni hanterat synpunkter som har kommit in?
Synpunkter som kommit in till 30 november har registrerats och publicerats på webben samt förmedlats till respektive delprojekt att beakta i utredningsarbetet.

På vilket sätt kan medborgarna påverka förslaget?
Förslaget är ute på remiss 7-20 januari till utvalda remissinstanser; föräldraråd, elevråd, fackliga organisationer, intressegrupper, intresseorganisationer, barn- och utbildningsförvaltningens personal samt kommunens övriga förvaltningar.

Hur många fler kommer att behöva skolskjuts?
Ca 80 elever fler jämfört med i dag kommer att behöva åka skolskjuts mellan hemmet och skolan. Däremot minskar elevernas resor till andra skollokaler för t ex slöjd,
musik, idrott och hemkunskap under skoltid.

När vet man vad det slutliga beslutet blir?
Den 4 april ska kommunfullmäktige ta beslut om förslaget till ny skolstruktur. Först efter det är det helt klart vilka skolor som påverkas och hur.

Varför gör Luleå kommun en översyn av skolstrukturen?
Skolan står inför stora utmaningar. Dagens skolstruktur är ett arv från en tid då
Luleå fortfarande var en mindre stad. För att kunna erbjuda en fortsatt hög kvalitet
behöver vi se över innehållet i verksamheten och var våra skolbyggnader ska
finnas. Nya bostadsområden och fler barnfamiljer medför behov av nya förskolor
och skolor.

Lärarbristen påverkar hela landet. Skolverkets bedömning är att det år 2025 saknas minst 70 000 lärare i Sverige, samtidigt som få väljer att utbilda sig till lärare. Kommunens skolor påverkas genom att konkurrensen om behöriga och legitimerade lärare ökar, många lärare kommer också att gå i pension de närmaste åren.

Handlar det om att spara pengar?
Nej, förändringen handlar inte om att spara pengar. Pengarna ska användas där de gör mest nytta.

Kommer barn med särskilda behov att få det stöd de har rätt till?
Större skolenheter innebär att vi lättare kan garantera lokal elevhälsa och ökad tillgång till specialpedagogisk kompetens på en och samma skola.

Varför är det lättare att få personal till större skolenheter än till mindre?

På större skolenheter finns det möjligheter att erbjuda heltidsanställning vilket de flesta lärare vill ha. En förutsättning för det är skolor med tillräckligt stort elevunderlag. Små skolenheter är dessutom mer sårbara vid medarbetares frånvaro.