Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Modulbostäder, badhus, klimatmål

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 25 ärenden. Bland annat hur modulbostäder kan lösa bostadsbristen eller kommunens klimatmål för att minska koldioxidutsläppen.

Modulbostäder mot bostadsbristen

Kommunfullmäktige ska ge Lulebo i uppdrag att upphandla och äga högkvalitativa och prisvärda modulbostäder till flyktingar, ungdomar och ensamhushåll. Bostäderna ska till stor del användas till kommunens flyktingmottagande. Men eftersom behovet av små och prisvärda bostäder är stort ska modulerna även uthyras till ungdomar och ensamstående och därför läggas ut i den ordinarie bostadskön.

Nästa år beräknas cirka 250 flyktingar med permanent uppehållstillstånd bli placerade i Luleå. Dessutom slussas ensamkommande ungdomar som har fått uppehållstillstånd ut från boenden till egna lägenheter. Modulbostäderna kan snabbt ställas upp och ska placeras i närhet till samhällsservice och kollektivtrafik.

Luleå växer i olika områden

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom flera ärenden som får Luleå att växa, både i staden och på landsbygden. Lulebo får förlängd markanvisning för ett flerbostadshus på Björkskatan, kvarteret Vindmätaren.

Kommunfullmäktige föreslås anta en fördjupad översiktsplan för Bensbyn. Planen möjliggör för ny bebyggelse i centrala Bensbyn och i Järnviksområdet med vägar och infrastruktur. I Antnäs får en privat aktör markanvisning för att bygga sex friliggande villor.

Norrbottens Islamska Centrum får förlängd markanvisning till moskébygget på Hertsön. Riksbyggen friköper fastigheten till tomträtten Telegrafisten 3.

En förfrågan av Lindbäcks Bygg om markanvisning för ett område på Bergviken avvisas. Strandområdet bedöms inte vara lämpat för bebyggelse, bland annat på grund av höga naturvärden och att det är ett högriskområde vid ett eventuellt vattenledningsbrott.

Utredning om framtida badhus

Fritidsnämnden ska utreda den framtida badhusverksamheten i kommunen. Bakgrunden är att det finns stort renoveringsbehov i Råneå badhus och Pontusbadet samt att det behövs ett nytt badhus på Hertsön. Ett tidigare beslut om offentlig-privat-samverkan för att bygga och driva Hertsö badhus upphävdes av förvaltningsrätten. För att få ett bättre beslutsunderlag ska olika alternativ för investeringar och driftsformer beroende på verksamhetsinnehåll utredas. Utredningen ska vara klar i juni 2016.

Luleå kommun fastställer klimatmål

Luleås utsläpp av koldioxid ska minska med 100 procent (exklusive SSAB) till år 2050. Mellan 1995 och 2030 ska utsläppen minska med 60 procent (exklusive SSAB) till 1,4 ton per invånare 2030.

Luleå kommun har i januari 2015 skrivit under borgmästeravtalet där man förbinder sig att senast i februari 2016 anta ett mål för minskning av koldioxidutsläppen. Eftersom transporterna står för de största utsläppen ska en effektiv kollektivtrafik med förnybara bränslen minska koldioxidutsläppen. En ökad lokal produktion av energi, livsmedel och varor ska också bidra till målet. Målen har tagits fram i samverkan mellan kommun och näringsliv.

Folkhälsoprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 1,3 miljoner kronor från medel för särskilda folkhälsosatsningar till treåriga projektet Mening, sammanhang och hälsa. Projektet riktar sig till ensamkommande flyktingbarn i Luleås gymnasieskola men involverar också elever från de nationella programmen. Syftet är att integrera flyktingar och förebygger psykisk ohälsa genom olika aktiviteter inom idrott och kultur. Finansering avser projektledare, samordnare samt specialistkompetens. Folkhälsosatsningar görs i förebyggande syfte för att minimera kostnaderna för psykisk ohälsa eller missbruk.

Bland övriga ärenden:

  • Kulturnämnden får 1,3 miljoner kronor för projektet Anno 1500 – en resa i tid och rum i samband med världsarvsjubileet. Medlen tas från budgetanslaget för Dansens hus.
  • Rörbäcks camping utanför Jämton ska säljas. Avtalet med nuvarande entreprenör går ut i september 2016. Samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att påbörja försäljningen.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56