Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Asylboende, företagarstipendium, evenemang

Kommunstyrelsen behandlade idag tolv ärenden. Bland annat godkändes avtalet om boendet för ensamkommande flyktingbarn på Hotell Nordkalotten och kommunal borgen för Lulebo.

Arbetsutskottet ställde sig bakom Lulebos ansökan om kommunal borgen för nyupplåning på 170 miljoner kronor. Summan ska användas till om- och nybyggnation på bland annat Mjölkudden och Stadsön. Lulebo behöver möjligtvis även en checkräkningskredit om 175 miljoner kronor samt kommunal borgen för konvertering av lån på sammanlagt 187 miljoner kronor. Om Lulebo utnyttjar borgen beror på hur Lulebo använder pengar från fastighetsförsäljningen till Rikshem.

Avtal om asylboendet

Arbetsutskottet ställde sig bakom ett avtal med Home Support Sweden AB för att ta emot 80 ensamkommande flyktingbarn (kan utökas till 120) på Hotell Nordkalotten from januari. På fredagen kom Luleå kommun och företagaren Tobias Lindfors överens om boendet för ensamkommande flyktingbarn som söker asyl.

Ändrade regler för företagarstipendium

Luleå kommuns företagarstipendium ska delas ut till företagare som är goda förebilder. Hittills har stipendiet delats ut till företagare eller idégivare som gjort förtjänstfulla insatser till gagn för en växande arbetsmarknad inom kommunen. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att ändra stipendiets syfte att uppmärksamma goda förebilder. Hälften av de nominerade ska vara kvinnor. Företagarstipendiet på 15 000 kronor delas ut på galan Näringslivets pris i maj.

Evenemang ska ordnas

Kommunstyrelsens arbetsutskott debatterade en fortsättning av evenemangsrådet. Det startades i augusti 2014 med mål att stödja och utveckla evenemang som ökar antalet besökare i Luleå. Evenemangsrådet har totalt beviljat ca en miljon kronor till 14 evenemang. Tillväxtkontoret föreslår att evenemangsrådet permanentas och fortsätter arbetet med att ta fram en evenemangsstrategi. Det avslog arbetsutskottet och rekommenderar kommunstyrelsen att besluta om att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna det strategiska arbetet med evenemang i Luleå samt att jobba med evenemangsstrategi.

Bland övriga ärenden:

  • 360 000 kr anslås till en förstudie inom projekt WowTech Luleå. Projektet ska lyfta Luleå som stark teknikstad genom installationer på olika mötesplatser där företag visar upp sin innovationsförmåga och kreativitet.
  • Busslinjerna 220 till Mörön och 221 till Klöverträsk ska upphandlas. Nuvarande entreprenörer vill inte förlänga kontrakten.
  • Avslag till medfinansiering om 1,6 miljoner kr till Råne älvdal Utveckling. Det finns inte tillräckligt med medel för att basfinansiera ytterligare ett utvecklingsbolag inom kommunen. Luleå Näringsliv och Visit Luleå ska skapa förutsättningar för ett växande näringsliv i hela kommunen.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56