Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder, boenden och kompetensförsörjning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden. Två aktuella frågor var: Hur hittar man boenden till flyktingar och var ska man fortsätta bygga?

Prioritering för fortsatt byggnation

Kommunfullmäktige ska besluta i vilken ordning bostäder och arbetsplatser byggs framöver. Förslaget till ordningsföljd är följande:

  • Luleå centrum, Hällbacken, Kronan, Bensbyn, Dalbo Förtätningzon 1 och 2 med va-kapacitet som inkluderar möjlighet till förtätning på Svartöberget och i Råneå. Under 2016 färdigställs Östra länken 4A och B som möjliggör förtätning och byggande för bl. a 2 500 bostäder i Kronandalen.
  • Östra stranden Nytt område vid resecentrum, va-frågan utredas separat.
  • Munkeberg Strand, Skutviken, Porsön, Björkskatan Förtätningszon 3 som inkluderar Kallkällan och Mjölkudden när Östra Länken 4 C är färdigbyggd. Här finns möjlighet till minst 500 nya bostäder samt nya studentbostäder.
  • Hertsöheden samt Hertsöfältet Förtätningszon 4 med möjlighet till 1000 nya bostäder och utrymme för arbetsplatser, va-ledning Hertsöleden behöver byggas.

Syftet med inriktningsbeslutet är att klargöra ordningen och uppfylla målet för 10 000 nya Luleåbor. Med prioriteringsordningen skapas möjligheter för minst 5 000 bostäder under de närmaste 10 åren.

För att öka och effektivisera förtätningen inom stadsbygden föreslås utbyggnad av va-kapacitet för Hertsöheden och Hertsöfältet innan resterande delar av Björsbyn och Rutvik genomförs. Konsekvensen av den förslagna prioriteringsordningen är att Rutvik, Sunderbyn, Gammelstad, delar av Björsbyn och Sörbyarna inte kommer omfattas av större kommunala investeringar i vatten och avlopp under de kommande 10 åren.

Boenden för flyktingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om arbetet med att hitta boenden för flyktingar. Luleå kommun ska nästa år ta emot 260 ensamkommande barn 248 och personer med permanent uppehållstillstånd (PUT). Dessutom efterlyser Migrationsverket evakueringsboenden. Flera förvaltningar jobbar med att ta fram förslag, bland annat på möjliga modullösningar. Luleå kommun får nästa år 12,9 miljoner kronor från regeringen för att täcka extra kostnader för flyktingmottagningen.

Rikshem-avtalen ska godkännas

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att verkställa avtalen med Rikshem trots att beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv inte vunnit laga kraft. Se tidigare pressmeddelande från 18 november 2015.

Skyddat boende

Ett skyddat boende för våldutsatta kvinnor och deras barn från Norrbotten ska placeras i Luleå. Enligt ett förslag från Kommunförbundet Norrbotten ska Luleå kommun organisera verksamheten som kommunerna i Norrbotten finansierar. Luleå kommuns andel uppgår till 915 000 kr per år. Hela verksamheten beräknas kosta sex miljoner kronor. Boendet med nio platser ska bemannas dygnet runt och erbjuda skydd till kvinnor och barn som utsatts för våld. Enligt erfarenheter från andra skyddade boenden i Sverige är det viktigt att de placeras på orter där det finns en blandad befolkning, närhet till polis och vården. Kommunfullmäktige ska besluta i ärendet.

Destinationsutveckling Bottenvikens skärgård

Kommunstyrelsen ska godkänna den reviderade strategin för Bottenvikens skärgård 2014-2020. Målet med strategin är att skapa en levande skärgårdsdestination för boende, rörligt friluftsliv och besökare. Bottenvikens skärgård sträcker sig från Skellefteå till Haparanda och ska marknadsföras av kommunerna och Swedish Lapland Visitors Board. Skärgården ska utvecklas med unika upplevelser som kännetecknas av hållbarhet, hög servicegrad och god kvalitet.

Kompetensförsörjning och lönestrategi

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om lönestrategi och kompetensförsörjning 2016-2018. Lönestrategin är ett viktigt verktyg för att Luleå kommun ska lyckas med kompetensförsörjningen framöver. Kompetensförsörjningsrapporten sammanfattar utmaningar och framgångsfaktorer för att lyckas möta rekryteringsbehoven. De närmaste åren går 879 anställda inom barn- och utbildningsförvaltingen i pension och 679 inom socialförvaltningen. De prioriterade yrkesgrupperna som får större löneutrymme i förhållande till andra är ​lärare, skolledare, enhetschefer inom stöd/vård/omsorg och integration, socialsekreterare, sjuksköterskor och konkurrensutsatta specialister/ledare.​

Bland övriga ärenden:

  • 225 000 kr till Exiled Dance Crew som blir ambassadör för Luleå under projekttiden okt 2015-2016.
  • 165 000 kr till kommunikationsinsatser i samband med att Luleå blev Årets tillväxtkommun.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens arbetsutskott, 070 641 55 56