Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bredbandsstrategi, flyktingorganisation, skolsäkerhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 21 ärenden, bland annat bredbandsstrategi, organisationen för flyktingsituationen och riktlinjer för ökad säkerhet i Luleås skolor.

Utbyggnad av bredband på Luleå landsbygd

Kommunfullmäktige ska i december besluta om bredbandsstrategin för 2016. Arbetsutskottet föreslår att följande byar prioriteras vid den fortsatta bredbandsutbyggnaden: Selet, Stenudden, Västmark (Eriksberg), Bredträskheden, Niemisel småort (station och Norra Niemisel) samt Hollsvattnet under 2016 och Jämtön och Vitå under 2017. Strategin har som mål att senast 2020 bör 90 procent av alla hushåll ha tillgång till 100 Mbit/s. Kriterierna för prioriteringen är t ex avstånd till närmaste anslutningspunkt för fiber eller byar där det fasta telenätet tas bort.

Kommunfullmäktige föreslås också upphäva den gällande anslutningsavgiften på 10 000 kr för en privat fastighet. Nya regler från Jordbruksverket sätter tak för kommunernas medfinansiering om de vill ta del av det offentliga bidraget på max 70 procent av kostnaden. 30 procent ska vara egen, privat medfinansiering. Eftersom den faktiska kostnaden de senaste åren har legat på omkring 50 000 kr för en anslutning beräknas den privata delen uppgå till uppemot 20 000 kr.

Utbyggnaden kan ske under förutsättningen att länsstyrelsen beviljar statligt stöd. I Luleå kommun beräknas kostnaden för utbyggnad av bredband, förutom i skärgården uppgå till 240 miljoner kronor.

Hållbar organisation för flyktingsituationen

Enligt ett förslag från arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunstyrelsens arbetsutskott bli politiskt beslutande organ för frågor som rör flyktingmottagandet. En styrgrupp bestående av olika förvaltningar samordnar alla åtgärdar som behövs. Arbetsmarknadsförvaltningen hade fått i uppdrag att ta fram en hållbar organisation för flyktingsituationen som råder. Eftersom flera förvaltningar är hårt belastade i dagsläget krävs en tydlig samordning och beslutsmandat för att klara av situationen.

Ökad säkerhet i skolorna

Luleå kommun ska ta fram riktlinjer för ökad säkerhet i skolorna. Detta enligt en motion från Moderaterna som kommunstyrelsen föreslås bifalla. Mot bakgrunden av ökad narkotikaanvändning, brottslighet, våld och hot blir det mer aktuellt att tänka över säkerheten, motiverar Sana Suljanovic och Nihad Zara motionen. Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på motionen då den ligger i linje med arbetet inom förvaltningens säkerhetsarbete.

Fortsatt finansering av North Sweden

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att fortsätta finanisera North Sweden European Office i Bryssel. Organisationen företräder Norrbottens och Västerbottens intressen i Bryssel. Avgiften är 3,70 kronor per invånare och år under perioden 2017-2023. Kostnaden uppräknas från 2018 baserat på arbetskostnadsindex.

Bland övriga ärenden:

  • Ny detaljplan för Kronandalen ska upprättas.
  • Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen tillstyrks.
  • Ett mobilt voteringssystem för kommunfullmäktiga ska utredas efter en motion från Miljöpartiet.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070 641 55 56