Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostadsförmedling, evenemangsråd, förvaltningsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat att en kommunal bostadsförmedling inrättas och en utvärdering av evenemangsrådet.

Kommunal bostadsförmedling

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att Luleå ska inrätta en kommunal bostadsförmedling. Stadsbyggnadsförvaltningen ska organisera och förvalta förmedlingen som ska vara på plats senast 1 februari 2016. Den ska samla utbudet av lediga lägenheter från främst allmännyttan som Lulebo och Rikshem samt vara öppen för privata hyresvärdar. Andra städer som har en kommunal bostadsförmedling är Malmö, Stockholm, Uppsala och Kungsbacka. Uppstartskostnader på 500 000 kronor ska tas från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. Efteråt finansieras bostadsförmedlingen dels genom en administrativ avgift, en årsavgift och eventuellt med en förmedlingskostnad.

Evenemangsrådet utvärderades

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om en utvärdering som en konsult har tagit fram om evenemangsrådet. Det startades i somras med mål att stödja och utveckla evenemang som ökar antalet besökare till Luleå. Evenemangsrådet beviljade ca en miljon kronor till 14 evenemang. För att lyckas med uppdraget anser konsultrapporten att organisation och styrning bör vara tydligare. Arbetet med att ta fram en evenemangsstrategi ska fortsätta.

Ny förvaltningsplan för världsarvet

Arbetsutskottet ställde sig bakom den nya förvaltningsplanen 2015 – 2020 för världsarvet Gammelstads kyrkstad. Planen samlar världsarvets ägare, förvaltare och intressenter och beskriver aktiviteter och mål med att bevara världsarvets kulturhistoriska värden samt utveckla kulturmiljön till ett attraktivt besöksmål. Unesco kräver att ett världssarv upprättar en förvaltningsplan.

Utvecklingsplan centrum

Kommunfullmäktige ska besluta om en utvecklingsplan för Luleå centrum. Samhällsutvecklingskontoret ska ta fram den tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Utvecklingsplanen fokuserar på tre delområden, mötesplatser, bebyggelse och handel samt trafik. Utvecklingsplanen för Luleå centrum blir den tredje efter Råneå och Hertsön.

Bland övriga ärenden:

  • Rikshem föreslås få markanvisning för Klintbacken etapp tre efter att Lindbäcks Bygg har avstått från markanvisningen.
  • 200 000 kronor anslås till en förstudie om hur Luleå och Austin kan samarbeta inom kreativa näringar efter ett initiativ från House of Songs.

Kontaktperson:

Niklas Nordström, vice ordförande kommunstyrelsen, 070 497 36 62