Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen överklagar stopp av bygge

Luleå kommun överklagar mark- och miljödomstolens beslut att upphäva den nya detaljplanen för fastigheten Hägern 11 på Varvet i centrala Luleå. Kommunen menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning huruvida detaljplanen avviker från gällande översiktsplan.

Detaljplanen avser en tomt på Västra Varvsgatan där fastighetsbolaget Galären vill bygga ett bostadshus med cirka 90 nya lägenheter på 13 våningar. Planen antogs av kommunen i januari men överklagades till mark- och miljödomstolen.

Domstolen upphävde detaljplanen med hänvisning till att den avviker mot rekommendationer i gällande översiktsplan och att kommunen inte har redovisat dessa avvikelser i planprocessen.

AnneLie Granljung, planchef på Luleå kommun, förklarar varför kommunen anser att domstolens bedömning är felaktig:

– I gällande översiktsplan finns ett område i Luleå centrum som benämns rutnätsstaden. Rekommendationerna för det området är att bebyggelsen ska vara 4-5 våningar och för enstaka projekt maximalt 10-12 våningar. Men tittar man på den karta i översiktsplanen där rutnätsstaden är avgränsad så ser man att Hägern 11 ligger utanför området. Det betyder att den tomten inte omfattas av rekommendationerna och att detaljplanen därför inte heller avviker från översiktplanen.

Luleå kommun har skickat in en överklagan till mark- och miljööverdomstolen där man anser att prövningstillstånd omedelbart ska lämnas.

Kontaktperson
AnneLie Granljung, planchef, 070-321 23 15

Luleå kommuns överklaganöppnas i nytt fönster