Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Överskott, könsneutrala toaletter, elitsponsring

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden. Bland annat elitsponsringen för den aktuella säsongen, en motion om könsneutrala toaletter samt delårsrapporten för Luleå kommun inklusive bolagen.

Enligt andra delårsrapporten redovisar kommunen ett positivt helårsresultat på 253 miljoner kronor. Det är 251 miljoner bättre än budget och beror till största delen på följande:

  • försäljning av samhällsfastigheter 155 miljoner kr
  • övriga reavinster på försålda fastigheter och mark 80 miljoner kr
  • återbetalning av AFA-premier 34 miljoner kr

- Det blir ett bra tillskott i kassan och minskar behovet av att låna pengar. Men hur
överskottet används tar vi ställning till i samband med helårsbokslutet, förklarar kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Å andra sidan beräknas skatteintäkter och statsbidrag bli 30 miljoner kronor sämre än budgeterat. Syftet med delårsrapporten är att visa en prognos hur kommunens fastställda mål uppnås vid årets slut.

Könsneutrala toaletter och omklädningsrum

Kommunfullmäktige föreslås bifalla en motion från Rättvisepartiet om att kommunala verksamheter ska ha könsneutrala toaletter och omklädningsrum. Stadsbyggnadsnämnden ska leda och samordna arbetet med att inventera kommunala lokaler om det finns möjlighet att tillhandahålla sådana könsneutrala utrymmen. Man ska också säkerställa att det finns tillräckliga resurser för det i budgetplaneringen. Könsneutrala toaletter och omklädningsrum som alternativ till de könsseparerade ska
underlätta vardagen för HBTQ-personer som inte känner att de passar in i uppdelningen män och kvinnor.

Elitsponsring för säsongen 2015-2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att sponsra Luleås fyra elitlag med 300 000 kronor var för säsongen 2015-2016. Nytt är att damlaget Luleå Hockey/MSSK får
elitsponsring. Varje lag (BC Luleå, Luleå Basket, Luleå Hockey och Luleå
Hockey/MSSK) upprätter ett sponsringsavtal med tillväxtkontoret och erbjuder
olika exponeringsytor i utbyte mot sponsringen.

Upphandling för livsmedel

 Luleå kommun får fyra olika leverantörer för livsmedel. Kommunstyrelsens
arbetsutskott godkände upphandlingen som är värd 30 miljoner kronor om året och
gäller under tiden nov 2015 till nov 2018. För att underlätta för lokala
matproducenter var leveransavtalet uppdelat i 13 olika varukorgar. Menigo
Foodservice levererar framöver åtta varukorgar, Svensk Cater levererar tre varukorgar.
Färska ekologiska potatis kan kommunens verksamheter beställa från Wikströms
potatis och Lars Johansson som levererar i Råneå. Fem anbud har kommit in till
inköpsavdelningen. Avtalet kan förlängas med ett år.

Målbild Norra hamn

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en målbild för Norra hamn och Trekanten som samlar kommunens förväntningar och krav att utveckla området. Norra hamn och Trekanten ska bli en plats där människor dominerar över biltrafiken. Målbilden ska ge
vägledning för planeringprocessen och det vidare arbetet. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgiften.

Även för Södra hamn ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott en
målbild tas fram.

Bland övriga ärenden:

  •  80 000 kronor till projektet BD Songwriter
  •  50 000 kronor till förstudien Masterplan Science Park Luleå

Kontaktperson: Niklas Nordström, vice ordförande kommunstyrelsen, 070 497 36 62