Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleåbornas resvanor följs upp

Under de närmaste veckorna ska Luleåbornas resvanor undersökas i en stor enkät som upprepas var fjärde år. Syftet är att kommunen ska kunna planera den fysiska miljön bättre och att underlätta för fler att resa kollektivt, med cykel och till fots.

Luleåborna gör minst 150 000 resor varje dag. Andelen som reser med bil minskar i Luleå, även om bilen fortfarande är det dominerande färdmedlet. De tre tidigare mätningarna visar att det blir fler hushåll i Luleå som inte har bil. Men samtidigt som antalet hushåll med en bil minskar ökar antalet hushåll som har två bilar.

Att färre har bil överensstämmer med att fler har tillgång till busskort och att fler anser att buss ska prioriteras före bil. Även bland de som åker bil har andelen som anser att buss ska prioriteras ökat, från 66 % 2005 till 75 % 2010. Under de senaste tio åren har resande med LLT ökat med 36 %.

Det byggs i Luleå, och det planeras för ytterligare bostäder. Kunskap om luleåbornas resvanor är en av de faktorer som krävs för att ge svar på hur trafiken ska utformas för att på bästa sätt tillmötesgå behoven hos alla trafikanter: busstrafikanter, gående, cyklister och bilister.

Genomsnittspersonen från resvaneundersökningen 2010 var en 50-åring med 2,5 barn som alltid eller ibland hade tillgång till busskort. Hen gjorde 2,8 resor per dag och använde bilen till 1,7 av dessa. Hen reste oftast till och från centrum från stadsdelarna närmast centrum. Hen ville prioritera buss och cykel före bil och tyckte att satsningar på gång- och cykeltrafik var viktigast att göra, för dessa satsningar var hen mest missnöjd med.

Kontaktperson

Göran Gabrielsson, samhällsstrateg infrastruktur, Luleå kommun, telefon 0920-45 39 53, e-post goran.gabrielson@lulea.se