Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tolv satsningar för Råneå och omland

Mer än tio nya jobb, drygt 40 bostäder ska byggas och minst 150 miljoner kronor ska Luleå kommun och dess bolag satsa i Råneå och omland. Kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström presenterar på tisdagen tolv satsningar i Råneå och omland.

 - Nu drar arbetet med utvecklingsplanen för Råneå och omland igång, där vi fastställer hur Råneå utvecklas mot större ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi undersöker trafiklösningar, platser för bostäder, situationen för barn och unga. Vi vill ge medborgarna möjligheten att utforma sitt Råneå, förklarar kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

 - Vi är glada över att kunna presentera kraftfulla satsningar som utvecklar Råneå och stärker samhällets ställning som en samlande by. Att Lulebo bygger i Råneå är en viktig milstolpe. Luleå växer även i Råneå och omland. Nu planerar vi för Råneås fortsatta tillväxt. Jag vill dessutom se fler kommunala jobb än idag i Råneå, säger Niklas Nordström.

Följande tolv punkter visar hur Luleå kommun vill utveckla Råneå och omland de kommande åren:

 1. Lulebo planerar bygga totalt 31 lägenheter i Råneå, varav 12 hyresrätter och 19 lägenheter i trygghetsboende. Detaljplanearbetet för byggandet på Skolvägen är redan påbörjat. Byggstart tidigast våren 2017. Planerade kostnader ca 70 miljoner kronor.
 2. Lulebo investerar i år 25 miljoner kronor i omfattande renoveringar. Hyreslägenheter på Klinikvägen upprustas, bl a med inglasade balkonger. Fortsatt renovering är redan planerat.
 3. Fortsatt stötta och underlätta för privata byggföretag som vill bygga och utveckla Råneå. Lindströms Golv & Bygg har t ex de senaste åren färdigställt 14 hyreslägenheter i Råneå och planerar bygga minst 10 lägenheter till.
 4. Gällande detaljplan ger plats för 52 -78 lägenheter i centrala lägen. Upp till 40 lägenheter kan byggas snabbt, resterande kräver ändringar i detaljplanen som kan framställas inom ett år. Utöver det undersöks möjlighet till strandnära tomter.
 5. I utvecklingsplanen fastställs hur mark och vatten används för att underlätta expansion av mark för såväl bostäder som för företag.
 6. Luleå energi investerar 38 miljoner i fortsatt underhåll och förstärkning av energinätet i Råneå och Råne älvdal. Det handlar om att isolera luftledningar eller gräva markkabel för att minska risken för elavbrott. De tre senaste åren har det kommunala bolaget satsat 40 miljoner för att vädersäkra nätet.
 7. Ca 20 miljoner kronor investeras i ledningsnät och dricksvattenförsörjning i Råneå och de norra byarna under perioden 2015-2018. För närvarande förbättras va-ledningar på Småhusvägen för fem miljoner kronor. Arbete pågår för skydd av Andträsket som vattentäkt. Utredning för framtida vattenförsörjning av Råneå och norra byarna pågår.
 8. Kommunen avser att se över sin administration. Kommunala arbeten kan komma att flyttas till Råneå om det är lämpligt ur verksamhetssynpunkt. Kommunen har idag över 2 000 kvadratmeter ledig kontorsyta i Råneå som kan användas (f d Klockarängen).
 9. Kommunen förstärker sitt integrationsarbete i Råneå med 11 nya tjänster (10 handledare plus verksamhetschef) när det nya boendet för ensamkommande flyktingbarn öppnar i oktober. Boendet kommer att ha 16 platser för asylsökande barn, pojkar i åldern 16-17 från Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. För alla barn behövs god man.
 10. Näringslivsutveckling i Råneå och Råne älvdal är prioriterat. Samarbetet mellan Luleå och Boden kommun genom bygdeägda Råne älvdal Utvecklings AB ska främja tillväxt längs älvdalen.
 11. Kommunen eftersträvar att utbyggnaden av fiber/bredband sker i ökad takt i Råneå med omland från och med 2016/2017.
 12. 750 000 kr bygdemedel till en ny vågbrytare i Kängsö båthamn.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070 641 55 56

Niklas Nordström, kommunalråd, 070 497 36 62

Michael Hansson, projektledare Lulebo, 0920 23 67 91