Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Plats för hemlösa, världsarvfirandet, färdtjänst

Kommunstyrelsens arbetsutkott behandlade idag 21 ärenden. Bland annat ställde sig utskottet bakom ett förslag om en permanent lösning för hemlösa i Luleå.

Permanent lösning för hemlösa i Luleå

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom ett förslag om att Luleå ska inrätta en verksamhet för hemlösa. Verksamheten får max 16 platser, är öppen året om och ryms under socialnämndens ansvarsområde. Ett samverkansavtal tecknas med Luleå stift. Enligt detta ska Luleå kommun bekosta verksamhetslokal och ge Luleå stift ett verksamhetsbidrag. Finansiering av verksamheten löses i samband med arbetet med strategisk plan- och budget 2016-2018. En utvärdering genomförs i maj 2016 som underlag inför beslut om eventuell fortsättning. Kommunstyrelsen gav i februari socialförvaltningen i uppdrag att utreda om en stadsmission kan startas i Luleå som hjälper hemlösa EU-migranter.

Kulturförvaltning får extra pengar för världsarvfirandet

För att uppmärksamma Gammelstads kyrkstads 20-årsjubileum som världsarv får kulturförvaltningen 1,9 miljoner kronor extra. Den 7 december 2016 har Gammelstads kyrkstad varit världsarv i 20 år. Det vill världsarvets aktörer uppmärksamma i en gemensam jubileumskampanj med en rad aktiviteter bland annat en ny bok om världsarvet och en nationell världsarvskonferens i september 2016. Den preliminära kostnaden för jubileumsåret beräknas till sammanlagt 2,6 miljoner kronor. Förutom Luleå kommun bidrar bland annat länsstyrelsen och Nederluleå församling med pengar.

Friköp av Lulebo-fastigheter godkänns

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Lulebo får friköpa sammanlagt 19 fastigheter på Porsön. Lulebo har begärt att friköpa fastigheterna då tomträttsavgälden justeras vid årsskiftet. Tillträdesdagen blir första januari 2016.  De fastigheter som har sålts till Rikshem önskas friköpas redan i oktober. Totalsumman på friköpen uppgår till 154 miljoner kronor.

Färdtjänst övergår i annan regi

Ansvaret för samhällsbetalda resor (färdtjänst och riksfärdstjänst) övergår nästa år från kommunen till Regionala kollektivtrafikmyndigheten RKM i Norrbotten. Myndigheten bildades efter att en ny lag om kollektivtrafik trädde i kraft 2012 och har som uppdrag att samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Elva av 14 kommuner i Norrbotten har redan beslutat att överlåta färdtjänst och riksfärdstjänst till RKM. Fördelar förväntas vara bättre samordning av resorna, nackdelar kan bli längre vänte- och restid för kunden.

Sammanlagt 1,8 miljoner kronor till sex olika näringslivsprojekt

  • Tillväxtorienterad utveckling av medicinteknik (150 000 kr under 2016-2018)
  • Optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv (150 000 kr under 2016-2018)
  • Högpresterande stål (705 000 kr under 2016-2019)
  • Kompetenta underleverantörer (175 000 kr under 2016-2018)
  • Kompetenslyft industri (70 000 kr)
  • Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (580 000 kr 2015-2018)

I samtliga projekt samverkar olika parter med stöd av olika finansiärer som Europeiska sociala fonden eller Europeiska utvecklingsfonden.

Bland övriga ärenden:

  • 15 000 kr till gemenskapsjul för människor som inte har någon självklar plats att gå till på julafton.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om medel från Europeiska socialfonden till ett projekt Working Place för att hjälpa utrikesfödda in på arbetsmarknaden.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56