Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Översyn av Luleås skolstruktur

Luleå kommun behöver samla verksamheten i större skolor för att klara fortsatt hög kvalitet och för att kunna rekrytera behöriga lärare. Det är huvudanledningen till översynen som nu pågår. Utredningsarbetet ska fokusera på såväl skolans innehåll som struktur. Det kan innebära nybyggnationer, sammanslagningar och nedläggningar av skolor under en tioårsperiod. Kommunen bjuder under hösten in till möten för att diskutera framtidens skola.

I juni fastställde en bred majoritet i kommunfullmäktige målbild för framtidens skola som innebär följande:

  • Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
  • Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och kompetent personal som garanterar utbildningens kvalitet.
  • Det ska vara en trygg skola som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Det är viktigt med många vuxna i skolan, såväl elevstöd som vaktmästare och måltidspersonal bidrar till en trygg verksamhet.
  • För att kunna konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med.

Bakgrunden till förändringsarbetet är att Luleå växer och kommunen planerar för 2000 fler barn och ungdomar om tio år. Detta tillsammans med stor lärarbrist i hela landet och omfattande pensionsavgångar bland skolans personal ställer nya krav på skolans struktur och innehåll.

– Det är viktigt att vi redan nu planerar och vidtar åtgärder för att även i framtiden klara av skolans uppdrag. Det går bra för skolan i Luleå, det måste vi slå vakt om. Viktigaste uppgiften nu är att utreda hur vi kan förändra den befintliga skolstrukturen och anpassa den till framtida behov, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli.

Under oktober och november bjuder kommunen in till möten med föräldrar och intresserade medborgare för att diskutera framtidens skola.

– I dag har vi många små skolor vilket är ett arv från en tid då Luleå hade färre invånare. För att kunna erbjuda en fortsatt hög kvalitet behöver vi se över innehållet i verksamheten och var våra skolbyggnader ska finnas, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman.

Utredningsarbetet ska resultera i ett förslag till beslut om ny skolstruktur vilket kan innebära att skolans upptagningsområden förändras. Förslaget ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden i februari 2016, därefter i kommunfullmäktige.

Presentation från dagens presskonferensöppnas i nytt fönster

Underlag för fortsatt utredningöppnas i nytt fönster (word)

Kontaktpersoner:

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli, 070-619 33 38 Skolchef Karina Pettersson-Hedman, 070-515 88 92


Frågor och svar

Varför gör Luleå kommun en översyn av skolstrukturen?
Skolan står inför stora utmaningar. Dagens skolstruktur är ett arv från en tid då Luleå fortfarande var en mindre stad. För att kunna erbjuda en fortsatt hög kvalitet behöver vi se över innehållet i verksamheten och var våra skolbyggnader ska finnas. Nya bostadsområden och fler barnfamiljer medför behov av nya förskolor och skolor.

Handlar det om att spara pengar?
Nej, förändringen handlar inte om att spara pengar. Pengarna ska användas där de gör mest nytta. Istället för att använda dem till lokaler vill vi använda pengarna till undervisning. Luleås befolkningsutveckling gör att skolan planerar för uppåt 2 000 fler barn och ungdomar om 10 år. Det innebär behov av fler pedagoger  och fler skolor och förskolor.

Kommer skolor att läggas ner?
Ja, inledningsvis kan det innebära att tio mindre skolor läggs ned under kommande tioårsperiod och att verksamheten flyttas till en skola i närheten. Samtidigt utreder vi möjligheten att bygga tre nya skolor och eventuellt bygga ut befintliga.

När får vi besked om vad som händer med respektive skola?
När utredningen är klar kommer ett förslag till förändrad skolstruktur. Förslaget ska beslutas av barn- och utbildningsnämnden i februari 2016, därefter i kommunfullmäktige. Därefter vet vi i vilken ordning de olika områdena och skolenheterna påverkas.

Hur stora skolor kommer vi att få?
En lämplig storlek på en F-6 skola är exempelvis Furuparkskolan eller Hemängsskolan, skolor som idag fungerar utmärkt med nöjda lärare, föräldrar och elever. Tallkronanskolan, den nya skolan som byggs på Kronanområdet, är planerad för ca 500 elever. Beroende på hur man utformar lokalerna går det att skapa en känsla av ”den lilla skolan” även i en större skolenhet.

Blir det större klasser?
Antalet elever per klass påverkas inte.  Flera parallella klasser ökar däremot utbytet mellan elever och lärare i positiv riktning.

Kommer barn med särskilda behov att få det stöd de har rätt till?
Större skolenheter innebär att vi lättare kan garantera lokal elevhälsa och ökad tillgång till specialpedagogisk kompetens på en och samma skola.

Varför är det lättare att få personal till större skolenheter än till mindre?
På större skolenheter finns det möjligheter att erbjuda heltidsanställning vilket de flesta lärare vill ha. En förutsättning för det är skolor med tillräckligt stort elevunderlag. Små skolenheter är dessutom mer sårbara vid medarbetares frånvaro.

Påverkas skolorna i Luleå av lärarbristen?
Ja, lärarbristen påverkar hela landet. Skolverkets bedömning är att det år 2025 saknas 65 000 lärare i Sverige, samtidigt som få väljer att utbilda sig till lärare. Kommunens skolor påverkas genom att konkurrensen om behöriga och legitimerade lärare ökar, många lärare kommer också att gå i pension de närmaste åren. 

Hur många lärare kommer att saknas i Luleås skolor?
Det är svårt att svara exakt på frågan. Dels beror det på när våra lärare väljer att gå i pension, om de väljer att stanna kvar längre eller gå i förtid, dels hur vi lyckas nyrekrytera lärare med rätt behörighet och legitimation.

Vad gör ni om det inte finns legitimerade och behöriga lärare att anställa?
Då tvingas vi anställa lärare eller förskollärare som saknar legitimation under en begränsad tid, högst ett år i taget, förutsatt att läraren är lämplig att bedriva undervisning.

Får lärare utan legitimation sätta betyg?
Nej, beslut om betyg måste fattas tillsammans med en legitimerad kollega.

Hur kan medborgarna vara med och ha synpunkter på det fortsatta utredningsarbetet?
Kommunen kommer att bjuda in till möten på olika områden. Tider och platser meddelas senare. Frågor och synpunkter om arbetet med Framtidens skola kan också lämnas via www.lulea.se/framtidensskolalänk till annan webbplats