Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flyktingmottagande, studentboenden, fastighetssanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 10 ärenden, bland annat finanseringen av tillfälliga studentboenden och prognosen för ensamkommande flyktingbarn.

Flyktingmottagandet och ensamkommande flyktingbarn

Arbetsmarknadsförvaltningen informerade arbetsutskottet om det aktuella läget för flyktingmottagandet och ensamkommande flyktingbarn. Luleå har idag en överenskommelse med Migrationsverket om 60 barn totalt, varav minst 33 platser för asylsökande ensamkommande barn. Kommunen planerar för ytterligare fyra boenden (fem boenden idag) innan sommaren 2016. Det så kallade kommuntalet på 33 platser kommer dock mest troligt att fördubblas. I dagsläget planerar kommunen för ytterligare fyra boenden (fem boenden idag) innan sommaren 2016.

 - Vi måste nu tänka utanför boxen när det gäller boende. Vi måste kanske sänka vår ambitionsnivå som har varit väldigt hög. Men vi ser flyktingmottagandet som en fantastisk möjlighet att visa Luleåborna att de människorna blir en naturlig del av Luleå, säger Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

När det gäller vuxna flyktingar så förbereder sig Luleå kommun för att se över möjligheten att ta emot ett ökat antal nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Eftersom 12 000 personer i dagsläget väntar på kommunplacering har Sveriges regering föreslagit en lagändring för att få flera kommuner att hjälpas åt. Utmaningen till ett ökat mottagande i Luleå är tillgången till bostäder.

Finansiering tillfälliga boenden för studenter

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 800 000 kr i oförutsedda utgifter anlås till temporära studentboenden. Enligt en överenskommelse förhyr Luleå kommun och LTU 125 dubbelrum på Hotell Nordkalotten till studenter för tillfälligt boende. Avtalet kom till stånd för att akut avhjälpa bristen på studentbostäder. Det innebär ett ekonomiskt åtagande på två miljoner kronor per år för Luleå kommun. För 2016-2017 ska medel avsättas i strategisk plan och budget. I Luleå saknas i dagsläget 250-500 studentbostäder.

Hjälp med sanering av fastighet

Genom ett arbetsmarknadsprojekt ska en ovårdad fastighet i Avan rensas och saneras. Enligt förslag från miljö- och byggnadsnämnden övertar Luleå kommun fastigheten i Avan och åtar sig att rensa tomten för att sedan sälja vidare på den privata marknaden. Återvinningsmarknaden tar på sig entreprenaden för 350 000 kr under tre månaders tid. Kostnaderna ska i slutändan bli noll, eventuellt överskott eller underskott behandlas i kommunstyrelsen.

Bifall till medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar

Kommunstyrelsen föreslås bifalla ett medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar. Luleå kommun har installerat åtta laddningsstationer i parkeringshuset Karpen och ska hjälpa till med att hitta platser för ytterligare laddningsstationer som andra intressenter kan distribuera.

Bland övriga ärenden:

  • 400 000 kr till en kulturhelg i oktober som riktar sig till kultur- och besöksnäringen samt byggbranschen för att sälja in Luleå som kultur- och evenemangstad.
  • 190 000 kr till projektet Behovsanalys IT för att stärka konkurrenskraften hos regionens IT-företag.
  • Avslag till Filmpool Nords projekt Play (700 000 kr).

Kontaktperson:Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56