Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsutveckling, yrkessvenska, Ice Music

Kommunstyrselsen arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat tre ärenden som fortsatt bostadsbyggande och stadsutveckling på Malmudden och Kronan.

Utskottet ställde sig bakom följande ärenden:

  • Tjidtjak AB ska få markanvisning för delar av Malmudden och Skurholmen. Företaget vann tävlingen ”Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla” och har därmed fått ensamrätt att exploatera området. Tjidtjak planerar att bygga fem hus med plats för 150 lägenheter. En ny detaljplan ska upprättas.
  • Luleå kommun ska köpa fastigheten Luftvärnet 11 för 4,8 miljoner kronor för att utveckla Kronanområdet. Fastigheten ligger vid infarten till Logementet vid Lulsundsberget där nya vägar till Kronan ska byggas.
  • Kommunfullmäktige föreslås besluta att HSB får friköpa fastigheten till tomträtten Järpen 7 för 16 miljoner kronor. Bostadsrättsföreningen Flickskolan har begärt att friköpa tomträtten med bostäder i flerbostadshus.

Särskilda satsningar till yrkesutbildning i svenska för företagare?  

Luleå kommun ska undersöka förutsättningar att införa en särskild yrkesutbildning Svenska för företagare. Arbetsutskottet ställde sig bakom en motion som Nya Moderaterna hade lämnat in. Svenska för företagare finns i Stockholmsområdet och riktar sig till invandrare som vill starta eget. Sju av tio deltagare inom Botkyrka kommun har efter avslutat utbildning antingen startat eget företag eller fått jobb. Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiv till att stå för språkdelen i utbildningen men hänvisar också till att genomförandet kräver resurstillskott.

Bland övriga ärenden:

  • 500 000 kr i extra finansering till Ice Music för säsongen 2015/2016.
  • Bordtennisspelaren Ingela Lundbäck ska teckna ett sponsringsavtal med Luleå kommun på max 50 000 kr för att kunna delta i EM i Danmark samt Paralympics i Rio de Janeiro 2016.
  • 25 000 kr i bidrag till Afghanskt kulturcenter för firandet av Eid Al-Adha den 26 september.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56