Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stora förändringar inom socialförvaltningen

Stora satsningar ska ske inom individ- och familjeomsorgen, hemtjänsten och vård och omsorg. Men för att kunna satsa på det nya måste vissa delar avslutas.
– Så är det tyvärr men vi måste vara offensiva för att kunna ge bästa tänkbara stöd till barn och unga, äldre och funktionsnedsatta, säger socialchefen Mikael Lekfalk.

Luleå har ett ökat antal barn, äldre och funktionsnedsatta som behöver stöd i sin vardag. För att kunna ge dem stöd med hög kvalitet måste socialförvaltningen genomföra satsningar för att leva upp till de politiskt antagna planer som finns.

Här sker satsningarna

Individ- och familjeomsorgen får sex miljoner kronor för satsningar på nya stödformer (insatser) för barn och unga.

  • Fler socialsekreterare, handläggare och assistenter samt en forskare ska rekryteras som möjliggör satsningen på tidiga insatser för barn och unga som ska ges i hemmet och bidra till att barn slipper placeras. Totalt rekryteras cirka tio personer.
  • Inom missbruksvården ska tidiga insatser ge bra stöd och hjälp i hemmet så att risken för återfall och placering på behandlingshem minskar.
  • Biståndsbedömningen ska förbättras genom att fler samarbetar kring insatserna, ett så kallat bedömarteam. Tillsammans säkerställer de att medborgaren får rätt insatser utifrån sina behov. Det kan innebär en kombination av olika insatser på hemmaplan. Teamet kommer också att kartlägga vilka insatser som behöver utvecklas och som saknas.

Till hemtagarteamet ska det rekryteras ytterligare fyra undersköterskor. Det innebär att fler brukare får ett bättre stöd i hemmet inför en trygg hemgång.

Hemtjänsten får ekonomiska resurser för utveckling men det är inte klart hur mycket i dagsläget.

Verksamheter som avslutas

För att kunna möjliggöra satsningarna föreslås att Lignellskas vård- och omsorgsboende samt gruppbostad stänger.

  • Varje brukare kommer att få lämna önskemål i vilket av Luleå kommuns vård- och omsorgsboende de vill flytta till. De kommer att prioriteras vid fördelning av plats till vård- och omsorgsboende. Socialförvaltningen står för alla flyttkostnader.
  • Boende vid gruppbostaden erbjuds lägenheter i centrala Luleå och på nybyggda Åran (Edeforsgatan, Örnäset).
  • Under hösten påbörjas arbetet med att utveckla Midskogens vård- och omsorgsboende till ett demenscentra för personer med demenssjukdom.
  • Planeringen för att bygga etapp två av Bergvikens vård- och omsorgsboende har påbörjats. Det innebär 72 nya lägenheter för äldre.

Klockarängens korttidsboende i Råneå stänger.

  • Personer i Råneå och närliggande byar kommer att erbjudas korttidsplats på Västberga vård- och omsorgsboende i Råneå. Dessutom erbjuds stöd och hjälp via hemtagarteamet och hemtjänsten.

Öberga behandlingshem i Älvsbyn och båtrenoveringen i Luleå stänger.

  • Brukarna vid Öberga behandlingshem kommer att placeras på andra behandlingshem i dialog med deras respektive hemkommuner. En bra och säker överlämning till det nya behandlingshemmet kommer att göras för brukarens bästa. Personalen kommer erbjudas andra placeringar inom förvaltningen.
  • Båtrenoveringens lokaler ska användas till nya bostäder och etableringar. För personal och brukare (totalt fyra personer) erbjuds annan sysselsättning via arbetsmarknadsförvalningen.

Kontaktpersoner: Mikael Lekfalk, socialchef, 070-650 54 10, Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande, 070-269 36 39.

Frågor och svar

Varför stänger ni verksamheter som i dag fungerar?
Vi lämnar lokaler som inte är lämpliga för vår verksamhet och där det finns planer för annan byggnation.

Varför pratar ni om satsningar när det ni egentligen gör är att avveckla verksamheter?
Därför att det är stora satsningar det handlar om: ekonomiska resurser som fördelas där behoven är störst. Vi satsar på nya stödformer och öppenvård samt nya vård- och omsorgsboenden.

Var ska de boende flyttas som i dag bor på Lignellskas vård- och omsorgsboende?
Varje brukare kommer att få lämna önskemål i vilket av Luleå kommuns vård- och omsorgsboende de vill flytta till. De kommer att prioriteras vid fördelning av plats till vård- och omsorgsboende. Socialförvaltningen står för alla flyttkostnader.

Vad händer med de som bor på gruppbostaden?
De kommer att erbjudas lägenheter i centrala Luleå och på nybyggda Åran (Edeforsgatan, Örnäset). 

Vad händer med de som bor vid korttidsboendet på Klockarängen i Råneå?
Personer i Råneå och närliggande byar kommer att erbjudas korttidsplats på Västberga vård- och omsorgsboende i Råneå. Dessutom erbjuds stöd och hjälp via hemtagarteamet och hemtjänsten.

Vad händer med mötesplatsen och solrummet som finns i Klockarängen i Råneå?
Mötesplatsen och solrummet kommer att finnas kvar men eventuellt i nya lokaler i Råneå.

Blir personal vid Lignellskas vård- och omsorgsboende, gruppbostaden eller korttidsboendet i Råneå utan arbete?
Nej, personalen kommer att erbjudas andra placeringar.

Flyttas brukarna vid korttidsboendet på Klockarängen för att ensamkommande barn ska flytta in i lokalerna?
Nej, ensamkommande barn ska flytta in i en helt annan avdelning på Klockarängen. De lokalerna har stått tomma en längre tid.

När stänger ovanstående enheter? 
31 december 2015.

Vad händer med de brukare som finns vid Öbergas behandlingshem i Älvsbyn?
De kommer att placeras på andra behandlingshem i dialog med deras respektive hemkommuner. En bra och säker överlämning till det nya behandlingshemmet kommer att göras för brukarens bästa.

När stänger Öberga behandlingshem?
31 december 2015.

Vad händer med personal och brukare vid båtrenoveringen? Personalen kommer att få andra uppdrag inom förvaltningen eller hos arbetsmarknadsförvaltningen (AMF). Brukare kommer att erbjudas andra sysselsättningar inom AMF.

När stänger båtrenoveringen?
31 december 2015.