Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun tecknar avsiktsförklaring med Rikshem

Luleå kommun har idag, som första kommun norr om Uppsala, tecknat en avsiktsförklaring med Rikshem som innebär att de köper cirka 1600 lägenheter och ett antal kommunala fastigheter. Som motprestation avser Rikshem att bygga minst 560 nya lägenheter i Luleå de kommande sju åren.

I måndags klubbade kommunfullmäktige de nya ägardirektiven för Lulebo AB. Där sägs bland annat att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55 procent, vilket motsvarar allmännyttans nivå på riksplanet. I dagsläget är siffran nästan 70 procent.

Luleå kommun har idag upprättat en avsiktsförklaring – letter of intent – med Rikshem, ett av Sveriges största bostadsbolag som finns i ett flertal kommuner. Avsiktsförklaringen innebär att Rikshem föreslås köpa cirka 1600 lägenheter och ett antal kommunala fastigheter, främst äldreboenden. Som motprestation avser Rikshem att bygga minst 560 nya lägenheter i Luleå de kommande sju åren. Försäljningen beräknas bli klar senare i sommar med tillträde i oktober.

– Bostadsbristen kostar Luleå 675 miljoner kronor om året enligt Swedbank. Luleåborna ger oss toppbetyg när det gäller all kommunal verksamhet utom bostadsfrågan. Det är mot bakgrund av det här som vi agerar. Vi lyssnar på Luleåborna och nu levererar vi resultat, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

– För att Luleå ska fortsätta växa och behålla sin starka tillväxt behövs fler bostäder och fler aktörer som bygger och utvecklar Luleå. Därför är jag mycket glad att Rikshem väljer att etablera sig i Luleå. Det är en stabil aktör som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF och de har ambitionen att vara en nationell allmännytta genom att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Det känns tryggt, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Den totala köpeskillingen kommer att bli klar senare i höst när värderingarna är klara och avtalet skrivs under. Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter i flera av landets snabbast växande kommuner. Luleå blir nu den nordligaste kommun man väljer att etablera sig i.

Kontaktpersoner:
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62           
Emma Engelmark, ordförande Lulebo, 070-520 48 58
Peter Kieri, vice kommundirektör, 073-041 08 80

Bild: Glada representanter från Luleå kommun och Rikshem.öppnas i nytt fönster
Bildtext: Från vänster: Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, Illja Batljan, vice vd Rikshem, Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun. Foto: Frank Rizo.

Frågor och svar

1.      Varför ska Lulebo sälja delar av sina fastigheter?
Svar:
Lulebo klarar inte ensamt av att bygga bort Luleås bostadsbrist.Vi måste få hit fler aktörer som kan bygga och utveckla Luleå. En förutsättning för att kunna etablera sig som fastighetsägare i Luleå är att man köper ett bestånd, innan man kan bygga fler bostäder. Därför kommer Lulebo att sälja delar av sitt fastighetsbestånd. En försäljning ger också Lulebo nytt kapital som kan användas för att bygga fler bostäder och att renovera befintliga lägenheter.

2.      Lulebo har de senaste tio åren sålt 1 800 lägenheter. Idag äger bolaget cirka 10 200 lägenheter. Hur stort ska Lulebo vara i förhållande till andra aktörer?
Svar:
Allmännyttan i Luleå uppgår idag till nästan 70 procent, vilket ska jämföras med rikets 50 procent. Luleå har alltså en väldigt stor allmännytta och genom att minska andelen kan fler aktörer etablera sig i kommunen. Med de planerade fastighetsförsäljningarna och med Lulebos planerade nybyggnationer, så kommer allmännyttan fortfarande att ha en dominerande ställning i Luleå. I ägardirektivet sägs att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55 procent.

3.      Hur många nya lägenheter har Lulebo byggt de senaste tio åren?
Svar:
Lulebo har byggt omkring 500 lägenheter. Kommunens ägardirektiv innebär att Lulebo ska bygga 1000 nya lägenheter under perioden 2014-2023.

4.      Hur många lägenheter ska säljas?
Svar:
Totalt kommer cirka 3000 av Lulebos lägenheter att säljas.Avsiktsförklaringen omfattar cirka 1 600 lägenheter.

5.      Var i Luleå ligger de lägenheter som nu ska säljas?
Svar:
De lägenheter som diskuteras ligger på Lövskatan, Mjölkudden, Porsön och Kallkällan.

6.      När kommer försäljningen att genomföras?
Svar:
Försäljningen beräknas bli klar senare i sommar med tillträde i oktober.

7.      Vilket pris betalar Rikshem för de bostäder och samhällslokaler som man köper?
Svar
: Värderingen är inte klar.

8.      Pågår förhandlingar med fler köpare utöver Rikshem?
Svar:
Det finns många aktörer som är intresserade av att etablera sig i Luleå.Vi för en dialog med fler aktörer än Rikshem.

9.      Hur många nya hyreslägenheter tror ni att en sådan här försäljning totalt kommer att ge?
Svar:
Vi räknar med att nya köpare tillsammans bygger ungefär 1 000 lägenheter. Lulebo får kapital att bygga de 800 lägenheter som återstår för att nå upp till målet 1000 nya lägenheter under perioden 2014-2023. Det skulle ge totalt 1 800 nya hyreslägenheter bara genom denna operation. Sen tillkommer andra aktörer som bygger bostäder.

10.  Hur många hyreslägenheter planerar Rikshem att bygga?
Svar:
Vi diskuterar minst 560 nya lägenheter under en sjuårsperiod.

11.  Vad händer med hyresgästerna som idag bor i lägenheter som kommer att säljas? Kommer de att kunna bo kvar med en ny ägare?
Svar:
Ja, de kommer att kunna bo kvar med oförändrade hyror vid tillträdesdagen.

12.  Får hyresgästerna samma villkor som med Lulebo?
Svar:
Vår målsättning är att de nya fastighetsägarna ska ge motsvarande villkor som Lulebo.

13.  Kommer hyran att höjas efter försäljningen?
Svar:
Hyrorna sätts efter förhandling mellan hyresvärd och Hyresgästföreningen, precis som tidigare, det är ingen skillnad.

14.  Kommer kommunen att villkora vid försäljning att de hyresrätter som säljs inte ombildas till bostadsrätter?
Svar:
Rikshem är intresserade av att bli långsiktiga ägare av hyresfastigheter i Luleå för att kunna expandera sitt bostadsbestånd, det vill säga bygga nytt. De är inte intresserade av att köpa i spekulativt syfte. De har inte agerat så i andra kommuner.

15.  Varför säljer kommunen delar av sina verksamhetslokaler till privata fastighetsägare, vilken koppling har det till bostadsbristen och behovet av fler bostäder?
Svar:
De aktörer som vill etablera sig här är intresserade av att bygga upp ett stabilt fastighetsbestånd i Luleå för att därefter kunna expandera och bygga nytt. Om kommunen kan underlätta en sådan affär genom att bjuda ut en del av vårt fastighetsbestånd till försäljning, ser vi det bara som positivt. Det är inget självändamål att kommunen ska äga och förvalta ett stort fastighetsbestånd. Däremot ska vi tillgodose Luleåbornas berättigade krav att det byggs fler bostäder i kommunen. Vi ska också behålla vår målsättning att ha effektiva och ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten.

16.   Vilka samhällslokaler handlar det om?
Svar:
I huvudsak äldreboenden.

17.  När kommunen säljer ut en del av sitt eget fastighetsbestånd, innebär det att lokalkostnaden kommer att stiga?
Svar:
Hyrorna sätts efter förhandling mellan hyresvärden och kommunen på marknadsmässiga grunder. Vi skriver i regel långa avtal för att hålla nere kostnaderna.

18.  Kommer kommunen respektive Lulebo att behöva minska antalet anställda när det egna fastighetsbeståndet minskar?
Svar:
De eventuella personalkonsekvenser som försäljningen innebär ska förhandlas med de fackliga organisationerna i vanlig ordning. De nya aktörer som etablerar sig kommer att behöva anställa personal för att sköta sin verksamhet, vilket innebär att arbetsmarknaden i Luleå kommer att vara tämligen god för personer som arbetar med fastighetsskötsel.

Fakta och nyckeltal

  • Luleå är Sveriges 27:e största kommun med cirka 76 000 invånare
  • Födelsenetto 110 (2014)
  • Flyttnetto 473 (2014)
  • Befolkningsökning 583 (2014)
  • Sveriges sjunde högsta NMI (Nöjd-Medborgar-Index) enligt SCB (2014)
  • Lulebo har idag cirka 10 200 lägenheter, vilket motsvarar ungefär 770 000 m².
  • Luleå kommun förvaltar idag cirka 675 000 m² fastigheter. Av dessa är cirka 600 000 m² egna lokaler och cirka 75 000 m² inhyrda lokaler.