Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kostproduktion, detaljplaner, fakturahantering

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag detaljplaner för Kronan och Hindersön, en ny Luleåambassadör, Luleå Makerspace, och informerades om en översyn om kommunens matproduktion.

Översyn av kommunens kostproduktion

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om arbetet för en samlad matproduktion vid Luleå kommun. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vill att kommunens sätt att organisera, producera och distribuera mat för den samlade verksamheten ses över. Barn- och utbildningsförvaltningen har i dagsläget cirka 100 kök med stora investeringsbehov. Socialförvaltningen köper in mat från landstinget till vård- och omsorgsboenden. Utredningen ska föreslå en lösning för kommunens måltidsproduktion. Där ingår en kalkyl för investeringar och driftskostnader samt transportlösningar. Slutredovisning ska ske om ett år.

Detaljplan för Hindersön och Kronan

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplaner till Jopikgården på Hindersön samt till skola och sporthall på Kronan. För det framtida bostadsområdet Kronandalen ska en ny skola byggas i anslutning till den befintliga förskolan Spira samt även en ny sporthall. Den nya sporthallen ersätter gamla regementets sporthall som revs efter mögelskador. Hallen ska serva både skolan och allmänheten.

Detaljplanen för delar av Hindersön ska beslutas som möjliggör för Jopikgården att bygga övernattningsstugor, bastu och garage samt att bygga ut dränglängan. Byggnaderna ska uppföras med hänsyn till befintlig kulturhistorisk miljö. Hindersön är upptagen i Norrbottens kulturmiljöprogram. Detaljplanen säkerställer Jopikgårdens användning som konferens- och turismverksamhet samtidigt som kulturmiljön bevaras.

Granskning fakturahantering

Kommunstyrelsen ska godkänna berörda nämnders svar till revisorernas granskning av kommunens fakturahantering. Kommunrevisionen har gett revisorerna i uppdrag att granska om kommunstyrelse och nämnder har en tillfredställande intern kontroll i hanteringen av leverantörs- och kundfakturor. Revisionsbolaget KPMG lämnade flera rekommendationer för att minska risken för eventuella oegentligheter. Ekonomikontoret jobbar redan med att ta fram en förstudie som ska utreda behovet av ett nytt ekonomisystem. Där ingår också utredningen av revisorernas rekommendationer när det gäller t ex ett signalsystem vid stora utbetalningar.

Bland övriga ärenden:

  • Max 630 000 kr under 2015-2018 till föreningen Luleå Makerspace som ska fungera som Luleåambassadör enligt ett samarbetsavtal med tillväxtkontoret.
  • 40 000 kr till ett romskt sommarläger Me phiravaa fudar (Vi öppnar dörrar) som fokuserar på språket romani chib.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56