Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ägardirektiv, stadsutveckling, projektbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag bland annat ändringar i Lulebos ägardirektiv, detaljplan till Södra hamn samt en masterplan datacenter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget att ändra Lulebos ägardirektiv på följande två punkter:

Ägaridé

Under tidsperioden 2014 – 2019 ska Lulebo ha målsättningen att bygga 1 000 nya lägenheter i Luleå kommun. Ändras till:

Under tidsperioden 2014 – 2023 ska Lulebo ha målsättningen att bygga 1 000 nya lägenheter i Luleå kommun.

Verksamhet

Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter inom lägenhetsintervallet 9 000 – 11 5000 lägenheter. Ändras till:

Lulebo ska vara den dominerande ägaren och förvaltaren av bostäder för allmännyttan. Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45 – 55 %. Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter för att säkerställa detta intervall. Lulebo AB ska, så långt som möjligt, finnas representerat i alla stadsdelar och i Råneå.

Bakgrunden är att Luleå kommun vill öppna för fler aktörer som bygger och utvecklar Luleå för att minska bostadsbristen. Luleå vill växa med 10 000 nya invånare. Kommunfullmäktige ska besluta om ändringarna i Lulebos ägardirektiv den 15 juni.

Stadsutveckling

Seminariet föreslås säljas till Avarus AB som med 22,9 miljoner kronor lämnat det högsta anbudet. Det ska kommunfullmäktige besluta om. För Södra hamnplan ska stadsbyggnadsnämnden tillsammans med kulturnämnden och fritidsnämnden ta fram målbild och genomförandeplan. Kommunstyrelse ska idag ta ställning till detaljplanen för Södra hamn som medger en småbåtshamn med ca 650 båtplatser och ca 300 nya bostäder.

Bland övriga ärenden:

Bifall till projekten:

  • Masterplan datacenter, paketering av lämpliga platser i Luleå för etablering av datacenter (200 000 kr, Luleå näringsliv)
  • En dörr in, bättre samordning kring föreningsbidrag (100 000 kr, kultur- och fritidsförvaltningen)

Avslag till projekten:

  • Ett Luleå fyllt av unga tjejers framtidstro (Northland Basket)
  • Pojkar behöver förebilder och klok rådgivning (LF Basket)

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56