Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommuns fastigheter i Svartöstaden

Svartöstadens utveckling är en viktig fråga för Luleå kommun. I arbetet med den gällande detaljplanen från 1988 bedömdes att ett flertal fastigheter på området skulle avyttras eller rivas. Marken ansågs inte lämplig att användas för bostäder på grund av närheten till SSAB. Sedan dess har en del hus rivits, flera av kommunens fastigheter har sålts till andra ägare medan en del äldre hus fortfarande förvaltas av kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden fick idag information om nuläget för kommunens fastighetsinnehav i Svartöstaden och kopplingen till gällande detaljplan. I huvudsak informerades om följande:
• Luleå kommun äger 8 bostadshus med 26 lägenheter och en obebyggd fastighet.
• Två fastigheter som tidigare var tänkta att säljas bör behållas och renoveras för kommunens eget behov av bostäder.
• En kulturmiljöinventering av kommunens fastigheter i Svartöstan är beställd.
• Vidare utreds om förutsättningarna, som låg till grund för de ställningstagandes som gjordes på 80-talet, har ändrats.

Detta görs i samråd och dialog med länsstyrelsen, museet, SSAB, internt i kommunen samt med boende i Svartöstaden.

Ett första dialogmöte med Svartöstadsborna sker den 15 juni.

Kontaktpersoner:
Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 0920 - 45 37 24
Bengt Jonsson, stadsbyggnadschef, 0920 – 45 50 09