Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förbättrat företagsklimat och järnvägstekniskt centrum

Hur kan Luleå kommun ge företagare ännu bättre service? Hur ska ett järnvägstekniskt centrum se ut på Svartön? Det var bara två frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag.

Luleå kommun får bra betyg från företagare

Luleås företagare är väldigt nöjda med kommunens service och bemötande. Luleå ligger idag på sjätte plats bland kommuner med fler än 40 000 invånare enligt SKL:s rankning Insikt 2013. Företagen ger kommunens service 70 poäng på en betygskala från 0-100. Det är fyra poäng mer än 2011.  

-Nöjda företagare är viktiga för att skapa tillväxt. Vi känner oss bekräftade i vårt arbete för att ge företagarna bra service och bemötande. Men vi vill bli ännu bättre, säger kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Nordström.

Tillväxtkontoret presenterade idag en handlingsplan för förbättrat företagsklimat som innehåller bland annat mer och bättre företagsinformation på webben, nätverksträffar, företagslotsar och -frukostar. Mest fokus i år ligger dock på upphandlingen. Dels att ge företagare kompetensutveckling om upphandlingar. Men också att initiera en mer enhetlig upphandlingsprocess av varor, tjänster och entreprenader inom kommunen samt ett nytt upphandlingssystem. Dessutom ska en konkurrenspolicy tas fram för att klargöra vad kommunen gör i egen regi och vad som köps in. En ny rankning om företagsklimat gör SKL (Sveriges kommuner och landsting) i år.

Detaljplan till järnvägstekniskt centrum

Kommunstyrelsen rekommenderar fullmäktige att anta detaljplanen för ett järnvägstekniskt centrum på Svartön. Det är ett projekt vid Luleå tekniska universitet som forskar inom drift och underhåll för att stärka järnvägen som transportsystem. Detaljplanen möjliggör att det byggs en depå för tåg med uppställnings- och tvätthallar, verkstäder och lager samt utbyggnaden av järnvägen. Området är på drygt 48 hektar och ligger ytterst på Svartön där tung och störande industri tillämpas. Detaljplanen kräver marksanering på två platser innan marken tas i anspråk.

Bostäder i Råneå

En motion om att kommunens fastighetshetsbolag ska bygga och upprusta lägenheter i Råneå avslogs med hänvisning till pågående arbete med utvecklingsplan för Råneå. Under arbetet med planen ska bostadsfrågan belysas. Lulebo skriver i sitt yttrande att de totalrenoverar 16 lägenheter i Råneå. Kristdemokraterna hade föreslagit att kommunens fastighetsbolag skulle gå före och satsa på upprustning av befintliga fastigheter samt nybyggnation i de mindre orterna för att lätta det stora trycket på bostadsmarknaden.

Förändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats

Taxa för upplåtelse av offentlig plats revideras. Även för vinter-, sommar- och matmarknader gäller från och med oktober 2015 en avgift. Det är 100 kr per dag, samma som för tillfällig torghandel. Avgiften för uppsättning och nedtagning ab banderoller höjs så att den täcker de faktiska kostnaderna. 

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56

Niklas Nordström, vice ordförande kommunstyrelsen, 070- 497 3662