Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så ska Luleås bostadssituation förbättras

Idag är det bostadsbrist i Luleå. För att Luleå ska fortsätta växa behövs fler bostäder och fler aktörer som bygger och utvecklar Luleå. En förutsättning för att nya fastighetsägare ska etablera sig på en ort, är att man köper ett bestånd innan man kan bygga fler bostäder. Kommunen föreslår därför en försäljning av delar av Lulebos fastighetsbestånd.

Luleå har en stark befolkningstillväxt och låg arbetslöshet. Enligt Statistiska centralbyrån ligger vi i topp när det gäller nöjda medborgare. Men Luleåborna är inte nöjda med bostadssituationen. Dagens bostadsbrist hämmar tillväxten och gör det svårt för ungdomar att flytta hemifrån och för andra att flytta till Luleå.

Lulebo har i uppdrag att bygga 1 000 nya bostäder. För att klara nybyggnationerna, tillsammans med en renovering av det befintliga beståndet, behöver Lulebo nytt kapital. Samtidigt behövs fler aktörer på bostadsmarknaden som kan hjälpa till att bygga bort bostadsbristen i Luleå och att bygga för fortsatt tillväxt. Totalt behövs ungefär 5 000 nya bostäder för att möta målbilden 10 000 nya Luleåbor.

Lulebo har tidigare – med goda resultat – sålt delar av sitt bostadsbestånd. Därför föreslår kommunledningen att ägardirektivet för Lulebo ändras, så att bolaget kan avyttra delar av fastighets­beståndet till andra aktörer som vill etablera sig i Luleå och vars affärsidé är att förvalta hyresrätter. Kommunen kommer att ställa krav på dem som köper att de ska bidra genom nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler så att vi får fler, starka aktörer som kan vara med och utveckla Luleå.

Förslag nytt ägardirektiv:

  • Lulebos andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55 procent. Lulebo ska finnas representerade i alla stadsdelar och i Råneå. 
  • Under tidsperioden 2014-2023ska Lulebo ha målsättningen att bygga 1 000 nya lägenheter i Luleå kommun.

Vi vill att de potentiella köparna ska vara företag som är intresserade av att bygga upp ett brett fastighetsbestånd i Luleå. Därför öppnar vi upp för att även sälja delar av kommunens lokaler till aktörer som är intresserade av ett långsiktigt ägande.

Kontaktpersoner:
Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070-641 55 56
Niklas Nordström, vice ordförande kommunstyrelsen, 070-497 36 62
Anne Karlenius, kommundirektör, 070-627 26 95
Peter Kieri, biträdande kommundirektör, 073-04 10 880          
Emma Engelmark, ordförande Lulebo, 070-520 48 58

Frågor och svar

1. Varför föreslår Luleå kommun att Lulebo säljer delar av sina fastigheter?
Svar:
Lulebo klarar inte ensamt av att bygga bort Luleås bostadsbrist.Vi måste få hit fler aktörer som kan bygga och utveckla Luleå. En förutsättning för att kunna etablera sig som fastighetsägare i Luleå är att man köper ett bestånd, innan man kan bygga fler bostäder. Därför öppnar vi för en försäljning av en del av Lulebos fastighetsbestånd. En försäljning ger också Lulebo nytt kapital som kan användas för att bygga fler bostäder och att renovera befintliga lägenheter.

2. Lulebo har de senaste tio åren sålt 1800 lägenheter. Idag äger bolaget cirka 10 200 lägenheter. Hur stort ska Lulebo vara i förhållande till andra aktörer?
Svar:
Allmännyttan i Luleå uppgår till nästan 70 procent, vilket ska jämföras med rikets 50 procent. Luleå har alltså en väldigt stor allmännytta och vi behöver få ner andelen för att fler aktörer ska kunna etablera sig i kommunen. Med de fastighetsförsäljningar som nu föreslås, och med Lulebos planerade nybyggnationer, kommer allmännyttan fortfarande att ha en dominerande ställning i Luleå.

3. Hur många nya lägenheter har Lulebo byggt de senaste tio åren?
Svar:
Lulebo har byggt omkring 500 lägenheter. Kommunens föreslagna ägardirektiv innebär att Lulebo ska bygga 1000 nya lägenheter under perioden 2014-2023.

4. Hur många lägenheter föreslås ska säljas?
Svar:
Det rör sig om uppskattningsvis 2500-3000 lägenheter.

5. Var i Luleå ligger de lägenheter som ska säljas?
Svar:
Det vet vi inte ännu, eftersom förhandlingarna inte är påbörjade.

6. När kommer försäljningen att ske?
Svar:
Planerna är att detta ska ske under 2015.

7. Har ni klart med några köpare?
Svar:
Nej, men det ska vara fastighetsbolag vars affärsidé är att förvalta hyresrätter och som tar ett långsiktigt samhällsansvar. Det är det allra viktigaste för oss som kommun. Socialt och långsiktigt ansvarstagande och ägande.

8. Hur många nya hyreslägenheter tror ni att en sådan här försäljning kommer att ge?
Svar:
Vi räknar med att köparna bygger ungefär 1 000 lägenheter. Lulebo får kapital att bygga de 800 lägenheter som återstår för att nå upp till målet 1000 nya lägenheter under perioden 2014-2023. Det skulle ge totalt 1 800 nya hyreslägenheter.

9. Finns det några garantier att köparna bygger nytt?
Svar:
De bolag vi ska förhandla med ska vilja bygga nytt. De ska vara seriösa aktörer som strävar efter ett långsiktigt ägande och att fortsätta växa i kommunen.

10. Vad händer med hyresgästerna som idag bor i lägenheter som kommer att säljas? Kommer de att kunna bo kvar med en ny ägare?
Svar:
Ja, de kommer att kunna bo kvar.

11. Får hyresgästerna samma villkor som med Lulebo?
Svar:
Vår målsättning är att de nya fastighetsägarna ska kunna ge samma eller likartade villkor som Lulebo.

12. Kommer hyran att höjas efter försäljningen?
Svar:
Hyrorna sätts efter förhandling mellan hyresvärd och Hyresgästföreningen, precis som tidigare, det är ingen skillnad.

13. Kommer kommunen att villkora vid försäljning att de hyresrätter som säljs inte ombildas till bostadsrätter?
Svar:
De aktörer som vi ska förhandla med ska vara intresserade av att bli långsiktiga ägare av hyresfastigheter i Luleå för att kunna expandera sitt bostadsbestånd, det vill säga bygga nytt. De ska inte vara intresserade av att köpa i spekulativt syfte. Vi kommer att titta på hur de har agerat i andra kommuner.

14. Varför öppnar kommunen för möjligheten att sälja delar av sina verksamhetslokaler till privata fastighetsägare, vilken koppling har det till bostadsbristen och behovet av fler bostäder?
Svar:
De potentiella köparna ska vara intresserade av att bygga upp ett stabilt fastighetsbestånd i Luleå för att därefter kunna expandera och bygga nytt. Om kommunen kan underlätta en sådan affär genom att bjuda ut en del av vårt fastighetsbestånd till försäljning, ser vi det bara som positivt. Det inget självändamål att kommunen ska äga och förvalta ett stort fastighetsbestånd. Däremot ska vi tillgodose Luleåbornas berättigade krav att det byggs fler bostäder i kommunen. Vi ska också behålla vår målsättning att ha effektiva och ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten.

Fakta och nyckeltal

  • Luleå är Sveriges 27:e största kommun med cirka 76 000 invånare
  • Födelsenetto 110 (2014)
  • Flyttnetto 473 (2014)
  • Befolkningsökning 583 (2014)
  • Sveriges sjunde högsta NMI (Nöjd-Medborgar-Index) enligt SCB (2014)
  • Lulebo har cirka 10 200 lägenheter, vilket motsvarar ungefär 770 000 m².
  • Luleå kommun förvaltar cirka 675 000 m² fastigheter. Av dessa är cirka 600 000 m² egna lokaler och cirka 75 000 inhyrda lokaler.