Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsplaner, läsplatta, kollektivtrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag bland annat lokala utvecklingsplaner för Råneå och Hertsön/Lerbäcken samt att förtroendevalda får alla kallelser leverade digitalt via läsplatta. 

Startskott för utvecklingsplaner Råneå och Hertsön/Lerbäcken

Luleå kommun ska ta fram utvecklingsplaner för Råneå med omland samt Hertsön/Lerbäcken. Kommunfullmäktige beslutar om en uppdragsbeskrivning om hur arbetet ska organiseras den 25 maj. Därefter ska ett förslag växa fram i bred dialog med lokala aktörer. Utvecklingsplanerna ska vara vägledande för användning av mark och vatten samt fokusera på områden som barn och unga, bostäder, arbete och hälsa. Utvecklingsplanerna ska ställas ut under mars-april 2016 för granskning och komplettering.

Företroendevalda får läsplatta

De förtroendevalda i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska utrustas med läsplatta. Alla kallelser till politiska sammanträden kommer att skickas ut digitalt under 2015. Nämnderna ska själva ta ställning till när under året de övergår till digital distribution. Kostnaden för att utrusta fullmäktiges ledamöter med läsplattor uppgår till 603 000 kronor. Flertalet fullmäktigeledamöter har även uppdrag i nämnder/styrelse och kan således använda samma läsplatta för dessa uppdrag. Kostnaden för utskrifter, kuvertering och porto uppgick år 2013 till 350 000 kr för kommunstyrelsen och fullmäktige. En översyn påbörjades hur bortfallet av tryckeriuppdrag kompenseras.

Kollektivtrafik till Hällbacken och Bensbyn

Från hösten 2016 ska bussen till Bensbyn gå en gång i timmen större delen av dagen. För att utöka turtätheten krävs en ny upphandling av länstrafikens linje 223 Luleå – Hällbacken – Bensbyn – Örarna – Brändön. Enligt samhällsutvecklingskontoret är det inte billigare om LLT börjar trafikera linjen.

Två medborgarförslag som är relaterade till kollektivtrafiken avslogs. Ett förslag syftar till att LLT förlänger turen till Bensbyn. Ett annat var om en ny LLT-busslinje till Persön.

Bland övriga ärenden:

  • Ett medborgarförslag om slyröjning på Mjölkudden, Tuna och Notviken bifölls. Stadsbyggnadsförvaltningen har redan påbörjat arbetet med att inventera skötselbehov för den kommunala naturmarkens. 

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070- 641 55 56