Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvalitetskommun, bostäder, stålstaden

Luleå kommun vill bli kvalitetskommun, längs Luleälven kan på lång sikt planeras för bostäder och projekt som utvecklar företag - det var några ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag.

Luleå vill bli kvalitetskommun

Arbetsutskottet informerades om att Luleå kommun jobbar med att bli Sveriges kvalitetskommun 2017. Sveriges kommuner och landsting utser vartannat år sedan 2003 en kvalitetskommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. För att nomineras ska Luleå kommun värderas av SKL med hjälp av den så kallade kommunkompassen.

Bostäder längs Luleälven

Ett medborgarförslag om att bygga bostäder mellan Gäddvik och Bergnäset tillstyrks. Enligt medborgarförslaget ska hyreshus och radhus byggas där. Lulebo ställer sig positivt till förslaget. I översiktsplanen är området utpekat som ett framtida område för bostäder och arbetsplatser. Tidigast 2020 kan dock området bli aktuellt för vidare utredning och planering.

Nyföretagarcentrum

Luleå kommun anslår totalt 800 000 kronor under tre år till NyföretagarCentrum Nord. Medlen tas från anslaget för EU-medfinansiering. NyföretagarCentrum drivs av en ideell förening som ska erbjuda rådgivning, starta-eget-utbildning, personlig mentor och affärsnätverk. Även näringslivet är med och finansierar verksamheten.

Förstudie till projekt Stålstaden

Luleå kommun ska medfinansiera en förstudie för att analysera teknikindustrins möjligheter till ökad konkurrenskraft. Luleå näringsliv ska ta fram en förstudie som belyser samverkansmöjligheter mellan olika företag samt att skapa en gemensam identitet i form av Stålstaden. Industrin är med IT/ data och kreativa näringar de tre utpekade tillväxtområden inom Luleå kommuns tillväxtstrategi. Industrin sysselsätter ca 4 300 personer i Luleå och har länge visat en negativ utveckling. Förstudiens totala budget är 600 000 kronor, Luleå kommun står för 300 000 kronor.

Bland övriga ärenden:

  • 100 000 kronor till Barents Basketball Games den 30 april – 3 maj i Luleå med 37 olika lag

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56