Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Resecentrum, bostadsplaner och -förmedling

Planer till det nya resecentrumet samt framtida bostäder, förmedling av studentbostäder och pengar till Röda korsets flyktinggrupp: Det var några ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag.

Luleå resecentrum

Hur ska Luleås framtida resecentrum gestaltas? Samhällsutvecklingskontoret har lagt fram ett förslag Målbild Luleå resecentrum som kommunfullmäktige ska godkänna. Det nya resecentrumet ska vara en knutpunkt både för allt kollektivt resande och för stadslivet i stort. Målbilden samlar kommunens förväntningar och krav på ett nytt resecentrum och på bebyggelsen öster om järnvägen. Den ska ge vägledning genom den kommande formella planeringsprocessen vidare till gestaltning, projektering, byggande och den till 2020 planerade driften.

Stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse och perspektiv

En planberedskap för ca 1 830 bostäder i laga kraftvunna detaljplaner. 3 600 nya bostäder som kan skapas i pågående detaljplaneprojekt. Fortsatt planering för ca 3 000 bostäder. Det framgår från stadsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse som arbetsutskottet godkände. Verksamheten hade ett överskott på tio miljoner kronor, varav tre miljoner kronor i plan- och bygglovsintäkter. Vid årsskiftet avvecklades stadsbyggnadskontoret, i samband med att Luleå kommun omorganiserade sitt arbete med samhällsbyggnad. Verksamheten är nu uppdelad främst mellan nya stadsbyggnadsförvaltningen samt nya miljö- och byggnadsförvaltningen.

Nytt avtal studentbostadsservice

Luleå kommun ska teckna ett nytt avtal med LTU:s två studentkårer om studentbostadsservice som ska underlätta för studenter att hitta bostad i Luleå. Studentbostadsservice åtar sig bland annat att informera om student- och privatbostäder, utgöra kontakt för privat bostadsförmedling samt förmedla studentmoduler. Luleå kommun betalar ett bidrag på 215 000 kronor per år till teknologkåren.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna:

  • 115 000 kr till Röda korsets frivilliggrupp LAIF (Luleå - asyl - invandring - flykting) som jobbar med familjeåterföringar, eftersök, resebidrag samt medmänskligt bemötande
  • 20 000 kr till ett innovationsprojekt från BD Pop som ska stödja kompositörer och textförfattare för att utveckla och bredda den regionala musikbranschen
  • ansökan om att genomföra Sveriges Musik- och Kulturskolerådets årskonferens 2016

Avslag till:

  • medel till förstudie om filmutbildning i Norrbotten
  • finansering av projektet pilot Anno 1500

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56