Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mötesplats, krisberedskap, hållbart resande

På kommunstyrelsens arbetsutskotts agenda stod idag bland annat: en mötesplats på Hertsön, att tjänsteman ska vara i beredskap, Luleåborna bör resa mera hållbart samt samarbetet med Austin.

Mötesplats Hertsön

På Hertsön ska en mötesplats för ekonomiskt utsatta familjer öppnas. Det föreslår arbetsmarknadsförvaltningen. En pågående kartläggning av barnfattigdom i Luleå visar att i Hertsön lever dubbelt så många barn i ekonomiskt utsatta familjer som genomsnittet i Luleå. En öppen mötesplats ska bidra till att bryta de negativa konsekvenserna av lägre utbildningsnivå och sysselsättning samt sämre fysisk och psykisk hälsa. Projektet ska bedrivas 2015-2016 och finansieras med 540 000 kr av folkhälsomedlen samt av arbetsmarknadsförvaltningen och Lulebo som ska stå för hyran.

Tjänsteman i beredskap

Luleå kommun inför en tjänsteman i ständig beredskap. Det betyder att 8-10 tjänsteman turas om veckovis i ett rullande schema för att starta krisledningsorganisationen vid större olyckor. TiB-systemet ska införas till hösten och beräknas kosta 550 000 kronor. Efter två år ska systemet utvärderas.

Samarbete med Austin uppmärksammas

Samarbetet med Austin ska uppmärksammas med två events den 27-28 februari. Kommunstyrelsen föreslås anslå 163 000 kronor i marknadsföringskostnader. I Cities of Songs ska musiker från Luleå och Austin samarbeta och samspela i iskonserthallen med isinstrument. Samtidigt ska det unika samarbetet med Austin och Luleå diskuteras på ett marknadsföringsevent.

Hållbart resande

Luleåborna bör resa mer hållbart. Det har Vänsterpartiet föreslagit i en motion som kommunstyrelsen ska tillstyrka. Kommunen har i den nya översiktsplanen fastställt att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots ska öka kraftigt. Ett sätt att påverka invånarna att välja mer miljövänliga transportsätt kan vara att inrätta ett mobilitetskontor. Ett mer hållbart resande minskar koldioxidutsläpp och buller samt leder till färre olyckor och bättre folkhälsa.

Bland övriga ärenden:

  • Avslag till motion från Kristdemokraterna om etikombud inom vård och omsorg

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande 070- 641 55 56