Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

EU-migranter, flyktingbarn, stadsfest

På sitt första sammanträde behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 18 ärenden.  I samband med omorganisationen för samhällsbyggnadsprocessen avvecklades plan- och tillväxtutskottet. Från och med januari är det arbetsutskottet som bereder ärenden till kommunstyrelsen för beslut.

Stadsmission för EU-migranter?

Kommunstyrelsen ska ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda en stadsmission i Luleå som ska hjälpa EU-migranter. Stadsmissionen är en ideell organisation som finansieras med gåvor och bidrag, där anställd personal och volontärer bedriver olika verksamheter för utsatta och hemlösa människor. Stockholm Stadsmission har ett boende för EU-migranter. Socialförvaltningen har i en rapport tagit fram fyra förslag till en tillfällig och permanent lösning för EU-migranter.

-Vi behöver ett samlat grepp kring ideellt engagemang för utsatta och hemlösa personer. Ett samarbete av olika aktörer i samhället tillsammans med andra kommunala förvaltningar skulle kunna vara en långsiktigt hållbar lösning, säger kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Tillfälliga övernattningsboende har socialförvaltningen ordnat tidigare i Svartöstan och för närvarande i Gammelstad.

Fler ensamkommande flyktingbarn

Luleå kommun tar emot fler ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsen ska den 9 februari besluta om att dagens 12 asylplatser ska utökas till 33. Det innebär att Luleå kommun måste planera för ytterligare ca 45-60 ensamkommande barn under 2015.

Stadsbyggnadsförvaltningen (tidigare tekniska förvaltningen) får i uppdrag att ta fram förslag på förtätning av befintlig boende för barn med uppehållstillstånd samt förslag på ytterligare mottagningsboende för 10-12 asylsökande barn. För att täcka behoven de kommande fyra åren ska stadsbyggnadsförvaltningen få fram ca 90 enrumslägenheter.

Från och med januari 2014 har Migrationsverket ökade möjligheter att ställa krav på att kommuner ordnar boende för ensamkommande flyktingbarn.

Ansvar för stadsfesten

Med anledning av att Luleå Expo AB avvecklas kommer stadsbyggnadsnämnden att ansvara för Luleå hamnfestival. Stadsbyggnadsförvaltningen (tidigare tekniska förvaltningen) ska arrangera 2015 års hamnfestival som kommer att äga rum den 8-11 juli. Inför sommaren 2016 ska hela eller delar av hamnfestivalen upphandlas.

Bland övriga ärenden:

Kommunstyrelsen rekommenderas beslut om medfinansiering/projektmedel:

  • 250 000 kr till Norrbottens idrottsgala  
  • 150 000 kr till Ung Scen i Norr
  • 24 000 kr till projektet UK som marknad (hjälp till företag att etablera sig i Storbritannien)
  • 35 000 kr till det persiska nyåret Nawruz

Kontaktperson: Yvonne Stålnacke, ordförande kommunstyrelsen, 070- 641 55 56