Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Seminariet, sponsring, livsmedelspolicy

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott hade på sitt sista sammanträde för i år 24 ärenden att ta ställning till. Här är några av besluten.

Seminariet ska säljas

Arbets- och personalutskottet har beslutat att seminariet ska säljas. Samtidigt ska tekniska förvaltningen ta fram förslag på långsiktig försörjning av lokaler till vuxenutbildningen. Det skulle kosta ungefär 85 miljoner kronor att åtgärda alla skador i Seminariet. Alternativet till en så stor och omfattande renovering är att hitta nya flexibla lokaler för vuxenutbildningen. De nya lokalerna ska helst vara i närhet till gymnasiebyn.

Livsmedelspolicy

Luleå kommun ska ta fram en livsmedelspolicy enligt ett förslag från landsbygdskommittén. Policyn ska sätta mål för kommunens inköp av livsmedel avseende exempelvis ekologiska produkter, rättvisemärkta produkter, djurskyddskrav och miljökrav.  Samtidigt ska kommunen kunna anpassa storleken på upphandling av livsmedel så att fler producenter och grossister kan vara med och lägga konkurrerande anbud.

Centerpartiet hade i en annan motion yrkat på att Luleå kommun tar fram en matpolicy samt att man ställer miljö- och djurskyddskrav på den mat som upphandlas.

Sponsring

Arbets- och personalutskottet har beslutat att öka sponsringen till de tre elitlagen med 100 000 kronor per lag och år från och med 2015. Luleås elitlag Luleå hockey, LF basket och Northland basket har sökt om ökad sponsring. Utvecklingskontoret bedömer att ett ökat anslag är befogat eftersom Luleå kommuns nivåer för elitsponsring har varit konstant under väldigt lång tid samt att hockey- och basketlagen är viktiga ambassadörer för Luleå. Anslagen för de tre elitlagen ökar därmed från 600 000 kr till 900 000 kr nästa år. För 2016 och framåt tas frågan upp i samband med beredning av strategisk plan och budget 2016-2018.

Motprestation vid försörjningsstöd                                      

Arbets- och personalutskottet ställer sig positiv till en motion från Moderaterna om motprestation vid försörjningsstöd. En kommun kan enligt socialtjänstlagen ställa ett aktivitetskrav som villkor för försörjningsstöd även för personer som har fyllt 25 år. Nu ska förutsättningarna utvecklas mot ett generellt aktiveringskrav med målet att bryta utanförskapet. Kravet ska i möjligaste mån utformas med hänsyn till människornas individuella förutsättningar och önskemål.

Borgmästaravtalet

Enligt en motion från vänsterpartiet ska Luleå kommun ansluta sig till borgmästaravtalet. Det innebär att kommunen går ett steg längre än EUs klimat- och energimål att senast år 2020 minska koldioxidutsläppen med 20 %. Luleå kommun åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor genom att göra en utsläppsinventering, fastställa och genomföra en åtgärdsplan samt rapportera resultaten. Med anslutningen till borgmästaravtalet blir det enklare att söka EU-medel inom klimat- och energiområdet.

Bland övriga beslut:

  • Medborgarförslag tillstyrkas med att busslinje 8 i Rutvik ska på försök förlängas till golfplatsens parkering nästa sommar.
  • Medborgarförslag om kolonistugor för funktionshindrade på Hertsön avslogs.
  • Medborgarförslag om att sätta upp en LULEÅ-skylt i stilen med Hollywood-bokstäverna på Coop Arena-bågen eller Mjölkuddsberget avslogs.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd 070-641 55 56