Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleåborna mår bra, men det kan bli bättre

Luleåborna mår i stort sett bra. Kvinnor i Luleå har en förväntad medellivslängd med 84,1 år, det är mer än riket (83,6 år). Men ungas psykiska ohälsa fortsätter att försämras. Det är bara några resultat ur Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens och Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser folkhälsa 2014 som offentliggörs idag.

Män i Luleå blir lika gamla som i riket, 79,5 år. Generellt i landet fortsätter medellivslängden att öka, något mindre bland kvinnor än bland män. Det finns en skillnad kopplad till utbildningsgrad, kvinnor och män med eftergymnasial utbildning blir äldre jämfört med dem med kortare utbildning. Och det verkar som att skillnaderna ökar.

Det är andra gången som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting tar fram Öppna jämförelser folkhälsa. Rapporten jämför livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall i jämförelse mellan kommuner och landsting. Öppna jämförelser folkhälsa genomfördes första gången 2009.

-Syftet med öppna jämförelser är att lära av varandra och effektivisera. Men också att lyfta förbättringsområden, sätta fokus på olika frågor och göra satsningar som förbättrar folkhälsan, säger Luleå kommuns folkhälsostrateg Barbro Müller.

Inom de allra flesta områden ligger Luleå bra eller ganska bra till i jämförelse med andra kommuner och landsting. Men det betyder inte att vi inte har förbättringsområden.

Barn och ungas utbildning och hälsa

Luleå har en mycket hög andel barn som går i förskolan i jämförelse med andra kommuner. Samma gäller andel personal i förskolan med högskoleutbildning och andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella yrkesprogram. När det gäller andelen elever som klarar gymnasiet inom fyra år ligger Luleå sämre än riket.

-Siffrorna hjälper oss att förstå var bristerna finns på vägen från förskolan till gymnasiet. Var tappar vi möjligtvis ungdomar? Vad behöver vi förbättra? Att ha ett slutbetyg från gymnasiet är avgörande för att få jobb, förklarar Yvonne Stålnacke, ordförande i trygghets- och folkhälsorådet.

Glädjande nog är andelen ungdomar som varken jobbar eller studerar låg i Luleå. Luleå kommun har gjort flera stora satsningar och projekt för att minska ungdomsarbetslösheten och motivera unga att studera. Det i kombination med ett stort intresse från näringslivet att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och en relativt gynnsam arbetsmarknad har bidragit till en låg ungdomsarbetslöshet.

I riket finns en oroväckande utveckling med en hög andel ungdomar, både killar och tjejer, mellan 16 och 29 år, som inte mår bra. För killar verkar den negativa utvecklingen ha stannat upp men för tjejer ökar andelen som mår psykiskt dåligt. Luleå ligger lite bättre till än riket som helhet.

Luleå har en högre andel ungdomar 13-20 år som deltagit i föreningsaktiviteter än riksgenomsnittet. Dock är det färre än vid förra mätningen. Vi vet att självorganiserade aktiviteter ökar generellt i landet och det kan vara så att det gäller även för Luleå.

Äldre människor känner sig ensamma

Äldre har en sämre självupplevd hälsa än yngre. Av de som har hemtjänst upplever mer än hälften av kvinnor och män att de besväras av ensamhet. Luleå ligger något sämre till än riket.

Ensamhet är en individuell upplevelse som kan vara svår att fånga. Äldre tappar sitt sociala nätverk och det påverkar upplevelsen. Luleå har analyserat sina uppgifter och sett att det inte är någon skillnad om man bor i byar eller i centrala Luleå.

-Nästa år kommer socialförvaltningen att bjuda in 80-åringar för att ge information om viktiga förebyggande insatser och information om var man vänder sig när man behöver stöd och hjälp. Här finns det en möjlighet att fånga upp personer som upplever ensamhet och social isolering, säger Gabriella Sjöström, verksamhetschef äldreomsorg.

Resultatet av Öppna jämförelser folkhälsa ska analyseras i dialog med verksamheterna.

-Gemensamt ska vi reda ut hur vi förbättrar vårt arbete med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla Luleåbor, avslutar Yvonne Stålnacke.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, ordförande trygghets- och folkhälsorådet, 070- 614 55 56

Barbro Müller, Luleå kommun, folkhälsostrateg, 0920- 45 44 54

Gabriella Sjöström, verksamhetschef äldreomsorg, 0920- 45 52 10