Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny organisation för en växande stad

Det är inte ofta som Luleå kommun genomför stora organisationsförändringar. Men från årsskiftet är det dags. Målet är en tydligare och effektivare samhällsbyggnadsprocess.

– Luleå växer och är inne i en expansiv fas. För att fortsätta utvecklas och uppnå Vision Luleå 2050 och målet 10 000 nya Luleåbor behöver vi kraftsamla och tänka nytt, säger kommundirektör Anne Karlenius.

Tre nämnder och förvaltningar blir två

Den 1 januari 2015 avvecklas tre nämnder – tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden – och tre förvaltningar – tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. I stället inrättas en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltningar. Samtidigt bildas ett nytt kontor inom kommunledningsförvaltningen för övergripande samhällsutvecklingsfrågor.

Ungefär 500 av kommunens medarbetare berörs av omorganisationen.

Tydlighet och helhetssyn

En viktig förändring är att politikens roll i samhällsutvecklingen stärks.

– Kommunstyrelsen får ett tydligt ledarskap i de kommunövergripande strategiska frågorna. Besluten ska beredas på ett nytt sätt som ska säkra helhetssyn och att kommunen arbetar i linje med den nya översiktsplanen, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

De nya nämndsordförandena blir Lenita Ericson för stadsbyggnadsnämnden och Göran Öhman för miljö- och byggnadsnämnden.

Röd tråd genom verksamheten

På tjänstemannasidan ska omorganisationen säkra den röda tråden från översiktplan till planering, utförande och drift.

Det nya samhällsutvecklingskontoret ska ta emot och analysera förslag som kommer in till kommunen och också ansvara för den strategiska planeringen. I det ingår till exempel översiktsplanering, hållbarhets- och jämställdhetsfrågor samt övergripande mark-, bostads- och fastighetsfrågor. Kontorschef blir Anna Lindh Wikblad som bland annat varit projektledare för Vision Luleå 2050.

Kontoret kommer att ha ett nära samarbete med den nya stadsbyggnadsförvaltningen som ska ansvara för det operativa planeringsarbetet samt för drift och förvaltning av den kommunala infrastrukturen som VA, gator, parker och fastigheter. Förvaltningschef blir Bengt Jonsson, nuvarande chef för tekniska förvaltningen.

– Luleå är en intressant stad för företag och investerare, och också en attraktiv stad att bo och leva i. Förväntningarna är stora, både externt och internt, att vi nu ska få ordentlig fart på stadsutvecklingen. Tillsammans med våra duktiga medarbetare ska vi trimma den kommunala verksamheten, säger Bengt Jonsson.

Myndighetsutövning samlas i en förvaltning

Lagstiftningen och kompetenserna inom miljö- och byggområdet samlas i en förvaltning. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska hantera till exempel lovgivning och dispenser, tillstånd och anmälan, bostadsanpassning samt tillsyn inom bland annat livsmedel, miljö och bygg. Förvaltningschef blir Anna Henriksson som idag är chef för bygglovsavdelningen.

Kontaktperson
Anne Karlenius, kommundirektör, 070-627 26 95