Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Strategisk plan och budget 2015-2017

Fortsatt stark tillväxt och en budget i balans utan skattehöjningar – det är främsta målen för Luleå kommun de nästa åren. Investeringstakten ligger på en fortsatt hög nivå. Det framgår av det plan- och budgetförslag som presenterades i budgetutskottet idag. En extra inkallad kommunfullmäktige ska besluta om plan och budget den 16 december.

-Vår satsning på 10 000 nya Luleåbor har lett till stora investeringar, bara utbyggnationen av va-nätet har hittills kostat 500 miljoner, säger kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

-Vi prioriterar fortsatt stark tillväxt, därför måste vi anpassa vår ekonomi för att klara av både utökat bostadsbyggandet och en budget i balans. 

Totalt planeras nettoinvesteringar för 2,3 miljarder kronor åren 2015-2017. Största delen är den fortsatta utbyggnaden av va-ledningar, bland annat Östra länken (500 miljoner kronor 2015-16) och exploatering av nya arbetsplatsområden på Svartön, Skutviken, Dalbo och Sunderbyn. Nya bostadsomraden på bl a Kronan, Hällbacken, Leide, Munkeberg strand och Stadsviken är under utbyggnad.

-Det kostar när Luleå växer, och investeringarna ska också hålla de kommande hundra åren. Men med befolkningstillväxten ökar också skatteunderlaget, fortsätter Yvonne Stålnacke.

Skatteunderlaget ökar, men inte tillräckligt mycket

Det finns andra faktorer som påverkar kommunernas ekonomi, t ex den låga tillväxten inom euroområdet som leder till en svagare sysselsättningsökning. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteunderlagsprognos medför det att kommunernas skatteintäkter inte ökar i den omfattning som behövs för att klara av att finansiera ökade krav på välfärden. Varje ny Luleåbo betyder ca 50 000 kronor i skatteintäkter, 100 nya Luleåbor ger därmed 5 miljoner kronor högre intäkter. Redan nästa år ökar skatteunderlaget med 4,7 %. År 2016 beräknas skatteunderlaget öka med ytterligare 4,9 %, 2017 med 4,8 %.

Under de senaste åren har kommunen haft goda resultat genom tillfälliga tillskott av konjunkturstöd och återbetalda försäkringspengar.

-Liknande inkomstförstärkningar kan vi inte räkna med under de kommande åren. Så läget är lite kärvare, men jag hyser stor tillit att vi löser det, säger kommundirektör Anne Karlenius.

-Vi har uppmanat nämnderna att ta fram förslag på effektivisering och omprioritering, eftersom vi inte kan tillgodose deras begäran om utökade kommunbidrag för att möta volym- och demografiförändringar kopplade till tillväxten.

Strategisk plan 2015-2017

Effekter av utjämningssystemen innebär minskade statsbidrag till Luleå kommun även 2015 och 2016. Räntekostnaden minskar något. Utdelningen från kommunföretagen är planerade med sammanlagt 55 miljoner kronor 2015-2017.

Kommunbidraget till alla nämnder är på totalt drygt 4 miljarder kronor nästa år. Samtliga förvaltningar får nästa år en generell uppräkning av kommunbidraget med pris- och löneökningar. Barn- och utbildningsförvaltningen får utöver detta ett tilläggsanslag på 5 miljoner kronor. Socialförvaltningen får 14 miljoner i tillägg nästa år. För planeringsperioden 2015-2017 finns inget utrymme för utökade kommunbidrag de följande åren om inte beslut tas om skattehöjning.

-Men det är inte aktuellt. Så om vi bibehåller investeringar på en fortsatt hög nivå och nämnderna kan själva finansiera sina utökningar då kan vi garantera tillväxt utan att hamna på minus nästa år, avslutar kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

-Vår vision att Luleå blir en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.

Faktaruta budgetplanering 2015-2017 (miljoner kronor)

                                            Budget 2015                      Plan 2016     Plan 2017

Nettokostnader                4 048                                   4 169             4 313

Skatteintäkter                   3 607                                   3 789             3 951

Generella statsbidrag         441                                      432                426

Finansiella intäkter              42                                        17                  17            

Finansiella kostnader        -38                                       -59                 -75

Resultat                                   4                                         10                    5

Investeringar                      609                                       863                813

Nyupplåning                     296                                       510                420

2004 höjdes den kommunala skattesatsen med 50 öre per skattekrona (1 skattekrona = 100 kr)

Större satsningar 2015-2017

Exploatering och teknisk infrastruktur

  • Exploatering av nya arbetsplats- och bostadsområden. Inom arbetsplatsområden utbyggnaden huvudsakligen på områdena Svartön, Skutviken, Dalbo och Sunderbyn. Nya bostadsområden är bl a Kronan, Hällbacken, Leide, Munkeberg strand och Stadsviken.
  • Omfattande investeringsbehov inom va-verksamheten
  • Investeringar inom gator, vägar, parkeringar, park och natur.

Verksamhetsrelaterade investeringar

  • Om-, till- och nybyggnader av lokaler för barn- och utbildningsförvaltningen
  • Utbyggnad socialnämndens verksamhetsområden (vård- och omsorgsboende, äldrebostäder, gruppbostäder för funktionshindrade, övriga särskilda boenden)
  • Åtgärder i kommunens fastigheter (ventilation, myndighets- och lagkrav samt övriga förbättringar/ombyggnationer)