Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt tillväxt med budget i balans

Luleå växer. För 2015 prioriteras fortsatt tillväxt med investeringar för att möjliggöra fler bostäder och hög kvalitet i välfärden. Särskilda satsningar görs på äldreomsorg, skola och kollektivtrafik. Kulturen får fortsatt viktig roll i Luleå där Ebeneser öppnas under året.

Luleå kommun har växtvärk. Därför styrs investeringarna inför 2015 mot att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande, arbetsplatsområden och nya industriområden, sådant som gynnar en fortsatt stark tillväxt. Skolan, socialtjänsten och lokaltrafiken får dock ett ekonomiskt tillskott på sammanlagt 24 miljoner kronor utöver de generella kostnadsuppräkningarna.

Detta är i korthet innehållet i det förslag till budget som presenteras inför budgetutskottet på måndag. Slutgiltigt beslut om nästa års budget fattas av kommunfullmäktige den 16 december. Bakom budgetförslaget står en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Det går bra för Luleå. Kommunen hamnade på plats 13 när tidningen Dagens Samhälle i augusti listade Sveriges rikaste kommuner. När SCB senast undersökte vilka medborgare i Sverige som är mest nöjda med den kommunala servicen i landet, hamnade Luleå på andra plats efter Danderyd.

Från politiskt håll prioriteras en stark tillväxt och en fortsatt hög kvalitet i den kommunala verksamheten. Men det kostar pengar att växa. Som exempel kan nämnas att under perioden 2012 - 2014 har kommunen investerat i ökad kapacitet och säkerhet i vatten- och avloppsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggningar för ca 500 miljoner kronor. Under 2015 och 2016 beräknas ytterligare 500 miljoner kronor investeras i fortsatt utbyggnad.

Detta är nödvändiga satsningar för att Luleå ska kunna fortsätta växa. Kostnaden kommer nu, men det är investeringar som ska fungera de kommande hundra åren.

Fem faktorer har varit vägledande inför arbetet med 2015 års budget:

 • fortsatt hög kvalitet i verksamheten
 • förutsättningar för att bygga fler bostäder
 • anpassa satsningarna till sådant som stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt
 • gynna en fortsatt högkonjunktur i kommunen
 • behåll en stark ekonomi i balans.

För 2015 presenterar kommunledningen en budget i balans. Skolan och socialförvaltningen får ett ekonomiskt tillskott utöver de generella påslagen med 19 mkr. Dessutom får LLT ett utökat bidrag på 5 mkr för satsningar på ökad kollektivtrafik. Målet är att Luleå kommun även 2016 och 2017 ska ha en budget i balans trots fortsatt stora investeringar.

Faktaruta budgetförslag 2015

Nedanstående faktaruta sammanfattar i korthet budget 2015 för kommunens förvaltningar med några konkreta exempel på satsningar som görs. I siffrorna ingår kommunalskatt och statsbidrag, ej avgifter.

Samtliga förvaltningar får ett påslag på sin budget med 1,5 procent för att täcka kostnadsökningar. Ytterligare ekonomisk kompensation sker efter genomförd lönerevision.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Förvaltningen omsätter 40 procent av kommunens budget.
 • Förvaltningen föreslås få ett tilläggsanslag på 5 mkr utöver det generella påslaget. Förvaltningen satsar bland annat på nedanstående.
 • Fortsatt matematiksatsning eftersom den har gett positiva resultat.
 • Fortsatt lönesatsning på lärarna.

Socialförvaltningen

 • Förvaltningen omsätter 37 procent av kommunens budget.
 • Förvaltningen föreslås få ett tilläggsanslag på 14 mkr utöver det generella påslaget. Förvaltningen satsar bland annat på nedanstående.
 • För att fortsätta ha en hög kvalitet i verksamheten arbetar man med de tre strategierna (funktionshinder, barn och unga samt äldre) utifrån ett kvalitetsfokus.
 • Förvaltningen fortsätter planera för etapp 2 av Bergviken. Hoppet om fler trygghetsboenden ger möjlighet till kvarboende.
 • Anpassa satsningarna till verksamheter som stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt som t.ex. barn och unga-satsningen i samverkan med skolan. Den leder till en hållbar tillväxt när det gäller barn och ungdomar som växer upp och förbereder sig för vuxenlivet. Det finns ett behov i framtiden av exempelvis sjuksköterskekompetens och stor möjlighet till arbetstillfällen inom förvaltningens äldreomsorg.
 • Långsiktig satsning på ledarskapet där chefen är en nyckelperson.
 • Förvaltningen förändrar äldreomsorgen organisatoriskt från den 1 januari 2015 i syfte att erhålla smarta effektiviseringslösningar. På gång är också nya öppenvårdslösningar inom individ- och familjeomsorgen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Förvaltningen omsätter 5 procent av kommunens budget. Förvaltningen satsar bland annat på nedanstående.
 • Investeringsprojekt 2015 för totalt drygt en halv miljard kronor fördelat på följande
 • Gator och Parker, ca 65 milj
 • Fastigheter ca 260 milj
 • VA ca 215 milj

Övriga förvaltningar

 • Övriga förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen, Räddningstjänst, Fritidsförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltning, Kulturförvaltning samt Miljö- och Byggnadsförvaltning) omsätter tillsammans 18 procent av kommunens budget.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070 641 55 56