Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya taxor, dans på Ebeneser, författar-fristad

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fastställde bland ett tiotal nya taxor som gäller nästa år.

I samband med den nya organisationen för samhällsbyggnadsprocessen behöver fullmäktige fatta beslut om ett antal taxor som de nya nämnderna fastställer.

  • I plan- och bygglovstaxa görs en mindre justering på några poster som ligger för lågt. Taxan för de nya anmälningarna för nybyggnation och utbyggnad upp till 25 kvm (Attefallshus) förtydligas.
  • Miljökontoret börjar ta ut en ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter.
  • Taxan för offentlig kontroll inom livsmedelområdet höjs från 940 till 1040 kronor per timme.
  • Taxan för verksamheter inom miljöbalken höjs från 785 till 850 kronor per timme.

Fyra andra taxor blir oförändrade. Även va-avgiften ligger på samma nivå. Ändringarna gäller fr o m januari 2015.

Social dans

Arbets- och personalutskottet biföll ett medborgarförslag om att kommunen anordnar en lokal för social dans som t ex foxtrot och bugg. Kulturförvaltningen anser att Ebeneser kan vara en möjlig lokal för den sociala dansen. Dansen är ett prioriterat område i Luleå och kommer även vara en del av de kulturaktiviteter som ska finns inom Ebenesers lokaler.

Fristad för författare

Ett medborgarförslag om att göra Luleå till en fristad för författare avslås, men ska prövas på nytt om förutsättningarna ändras. Enligt två medborgarförslag borde Luleå kunna ge fristad till en författare eller journalist som har blivit förföljd, hotad eller fängslad genom att ansluta sig till nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Kulturförvaltningen bedömer att det skulle kosta sammanlagt 390 000 kr per år att ge en författare fristad. Hindren i dagsläget är bostadsbristen och en pågående rättslig prövning av fristadssystemet.

Bland övriga beslut:

  • Bidrag till gemenskapsjul med 15 000 kr.
  • Medborgarförslag om ett utsiktstorn vid Ormberget avslås.
  • Konsumentnämnden avskaffas, ansvaret för konsumentfrågor överförs till kommunstyrelsen.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070- 641 55 56