Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vuxenutbildning, giftfri kommun, jämställdhetskommitté

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott informerades idag om vuxenutbildningens lokalbehov, socialförvaltningens hjälp till de hemlösa rumänerna samt om hur Luleå kan bli en giftfri kommun.

Långsiktigt lokalbehov för vuxenutbildningen

Det pågår ett mycket intensivt arbete med att hitta lokaler för vuxenutbildningen efter de nyligen upptäckta mögelskadorna på seminariet. Arbets- och personalutskottet informerades om det idag.

-Utöver det akuta behovet som finns nu vill vi ha en långsiktig lösning som möjliggör att framför allt vuxenutbildningen kan samla sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler och som även möjliggör samnyttjande av lokaler och verksamhetsresurser med barn- och utbildningsförvaltningen, förklarar Bengt Jonsson, chef tekniska förvaltningen.

Samtidigt tar tekniska förvaltningen fram en fördjupande utredning om vad det skulle kosta kommunen att renovera seminariet. Byggnaden från 1900-talet har stora renoveringsbehov. Alternativa lösningar till renoveringen utreds också.

Ett humanistiskt sätt att hjälpa

Arbets- och personalutskottet ställde sig bakom sättet hur socialförvaltningen stötte de hemlösa rumänerna i helgen. Gerd Bergman, verksamhetschef individ- och familjeomsorg informerade utskottet om att socialförvaltingen hyr tillfälligt en lägenhet där 10-13 människorna kunde sova över. Detta skedde i samarbete med kyrkan som bjöd på frukost och hjälpte till att möblera lägenheten.

-Vi är tydliga med att vi ska vara humana och stödja människorna så att de inte hamna i svåra situationer, förklarar Gerd Bergman.

Lägenheten är bara till för att övernatta och så länge behovet finns.

Här framgår hur Sveriges kommuner och landsting ser på stöd till utsatta EU-medborgare.länk till annan webbplats

Luleå ska bli giftfri kommun

Arbets- och personalutskottet återremitterade ett ärende om att Luleå kommun föreslås anta det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Det med anledning av en motion från Centerpartiet som yrkar på att kommunen ska vara giftfri. Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 miljömål som regeringen och riksdagen beslutade om och definieras med att t ex. användningen av särskilt farliga ämnen (t ex. cancerframkallande eller hormonstörande) har i stort sett upphört eller att förorenade områden är åtgärdade. För övriga punkter i motionen föreslås avslag. Yrkandet från Centerpartiet om att krav på giftfria produkter ska ställas vid upphandling ingår redan idag i kommunens inköpspolicy. Ärendet remitterades till tekniska förvaltingen och barn- och ungdomsförvaltning för vidare utredning.

Jämställdhetskommitté läggs ner

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla Jämställdhetskommittén. Det som en följd av att Luleå kommun har undertecknat ”Den europeiska deklarationen för jämställdhet”, CEMR samt att jämställdhetsarbete är förankrat i programmet Vision Luleå 2050. Undertecknandet av CEMR innebär att jämställdhetsarbetet ska ske verksamhetsnära och att verksamheterna själva ansvarar för att handlingsplaner upprättas. Uppföljningen av handlingsplanerna och jämställdhetsarbete ska ske regelbundet.

Bland övriga beslut:

  • Ja till medborgarförslag om utplacering av busskurer vid Sjögatan på Bergviken
  • Nej till medborgarförslag om namnändring av Svartöstadens Folkets Hus till Blackis

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd 070 641 55 56