Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande från kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, nya biljettpriser till skärgårdstrafiken och en höjd investeringsram till barn- och utbildningsförvaltningen - det beslutade arbets- och personalutskottet om idag.

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Arbets- och personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige fastställer nya ekonomiska ersättningar till företroendevalda. Översynen har genomförts inför ny mandatperiod. Arbetsgruppen jämförde andra kommuners ersättningssystem och intervjuade grupplederna och nämndsordförandena om deras uppdrag. Förslaget är att de förtroendevalda ska få årsarvoden som utgår från riksdagsledamöternas skattepliktiga grundarvode. Ledamot och ersättare har rätt till samma belopp för gruppmöten i fullmäktige, gruppledaruppdraget har specificerats. 

-Vi vill dels förankra systemet med förtroendevalda som har uppdrag inom kommunala beslutsorgan istället för politiska sekreterare som del av förvaltningen som andra kommuner har. Dels behövde vi anpassa systemet efter att två nya nämnder får heltidsarvoderade ordföranden, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke som ingick i arbetsgruppen för översynen.

Nettokostnaderna beräknas öka med 466 000 kronor per år jämfört med nuvarande regelverk. Det beror på de ökade kostnaderna för två nya heltidsarvoderade ordföranden (stadsbyggnadsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd) inom samhällsbyggnadsprocessen samt att riksdagsledamots grundarvode ligger till grund för ersättningar till förtroendevalda från 40 procent uppåt.

Nya biljettpriser för skärgårdstrafiken

Arbets- och personalutskottet ställde sig bakom ett nytt förslag om biljettpriser för pendlarbåts- och förfallstrafik. En enkel resa med pendlarbåtstrafik ska från 1 januari 2015 kosta 50 kr istället för 30 kr idag, barn 6-16 år betalar 25 kr (istället för 30 kr), med 20-kort (20 % rabatt) kostar en enkel resa 40 kr. Förfallstrafiken, där isen varken bär eller brister, kostar 100 kr enkel resa (60 kr idag) för vuxna och barn över sex år. Barn under sex år åker alltid gratis. De subventionerade resorna gäller för förfallstrafiken för de som är mantalsskrivna i Luleå skärgård. Fritidsförvaltningen har tagit fram det nya förslaget efter att både fritidsnämnden och arbets- och personalutskott återremitterade ärendet med motiveringen att prissättningen bör bidra till förverkligandet av Vision 2050 och en levande skärgård. Biljettpriser ska om möjligt harmonisera med övrig kollektivtrafik.

Delårsrapport Luleå kommun

Kommunfullmäktige föreslås godkänna delårsrapporten och utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsram med 25 miljoner kronor. Summan behövs för inköpet av skoldatorer för elever i årskurs 7-9 som enligt tidigare planer skulle hyras. Enligt delårsrapporten redovisar kommunen exklusive bolagen ett positivt periodresultat på drygt 88 miljoner kronor vilket är 47 miljoner bättre än budget. Prognosen för kommunen pekar på ett negativt helårsresultat på 32 miljoner kronor vilket är ca 18 miljoner kronor bättre än budget.

Bland övriga beslut

  • Ja till avvecklingen av Luleå Expo samt finansering av avvecklingskostnader upp till cirka fyra miljoner kronor.
  • Ja till 50 000 kr till Naturskyddsföreningen i Norrbotten för att genomföra Framtidsveckan 2015.

Mediakontakt:

Yvonne Stålnacke, 070- 641 55 56