Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut arbets- och personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har beslutat anta riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. 

Riktlinjerna reglerar vad som gäller när politiska partier vill hyra kommunens lokaler eller vill göra arbetsplats- eller studiebesök i skolan eller andra kommunala verksamheter. Arbets- och personalutskottet beslutade den 2 juni 2014 att förslaget till riktlinjer skickas till respektive partigrupp samt remitteras till förvaltningarna för synpunkter. Dagens sammanträde ställde sig bakom det ändrade förslaget.

Omställningsstöd till förtroendevalda

För att förtroendevalda som tillträder sina uppdrag efter valet 2014 ska kunna få omställningsstöd krävs ett lokalt antagande av nya bestämmelser som SKL har tagit fram. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. Arbets- och personalutskottet har idag gett sitt godkännande till de nya reglerna som är indelade i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. De gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31, för dessa fortsätter de gamla bestämmelserna att gälla.

Pengar till brottsofferjouren

Arbets- och personalutskottet har beslutat anslå 350 000 kr till brottsofferjouren. Föreningen hjälper människor som utsätts för brott. För att brottsofferjouren ska kunna fokusera på huvudverksamheten har de sökt en ökad finansering som håller över tid och bättre motsvarar de brottsofferutsattas behov av stöd och vägledning. Pengar tas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Vid frågor kontakta Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56.