Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut plan- och tillväxtutskott

Förskolan i Klöverträsk kan byggas om till lägenheter. Plan- och tillväxtutskottet beslutade att stadsbyggnadskontoret ska inleda en dialog med byautvecklingsgruppen om att överlåta fastigheterna till byn för en överenskommen summa.

Klöverträsk byautvecklingsgrupp och Pingstförsamlingen vill bygga fyra lägenheter i den nedlagda förskolan och lärarbostaden i byn. Fastigheterna har stått tomma sedan 2012 och ägs av kommunen.I Klöverträsk har man redan 2005 med ideella krafter byggt tre parhus med sex lägenheter.

  •  Det är viktigt att vi medverkar till fler bostäder på landsbygden och i Klöverträsk finns ett stort engagemang och en drivkraft att utveckla sin by, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Projektansökan art + data

Luleå kommun bidrar med 300 000 kr till en projektförstudie, medlen tas ur EU-potten. Projektet art + data ska kombinera konst, design och teknologi för att stärka Luleås identitet, funktionalitet och lyskraft. Stadens utveckling och dagliga rörelse ska med hjälp av datainsamling visualiseras så att invånarnas insatser och bidrag synliggörs på strategiska platser. Förstudien ska lägga grunden till projektet genom att undersöka finansering och intressenter för projektet samt att skapa en prototyp. Det kan till exempel vara en skulptur framför Luleå Energi Arena som visar aktuell energiförbrukning i Luleå genom att kolumner höjs och sänks eller att Bergnäsbron kan lysas upp i grönt eller rött ljus beroende på trafiksituationen.

Trygghetsboende i Gammelstad utökas

Istället för att bygga ut två befintliga hus på höjden planeras istället ett nytt hus för trygghetsboende i Gammelstad. Stadsbyggnadskontoret ska nu påbörja arbetet med en ny detaljplan för Stadsön 2:135. Ursprungligen skulle de två husen byggas ut på höjden, men planen överklagades och mark- och miljödomstolen medgav bara påbyggnad för ett hus. Det räcker inte för ett fullskaligt trygghetsboende så därför vill Lulebo bygga ytterligare ett hus.

HSB inleder etapp 2 vid Lulsundsberget

HSB får tillstånd att bygga ytterligare bostadsrätter på Lulsundsberget. Etapp två (HSB Brf Arenan) kan med beslut om markanvisning inledas. Säljstarten är planerad i maj-juni 2015, först vill HSB göra en översyn om vilka typer av lägenheter marknaden efterfrågar.

Medel för evenemangsstrategi avsatta

Luleå kommun finansierar genomförandet av projektet Evenemangsstrategi med högst 1,7 miljoner kronor. Projektet ska bidra till att fler evenemang med stor dragningskraft kommer till Luleå. Projektpengarna avsätts i en pott och avropas efter beslut i evenemangsrådet. I rådet samlas representanter från Utvecklingskontoret, Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Luleå Expo samt Visit Luleå där en eventsamordnare jobbar som kontaktperson för både arrangörer och aktörer. Pengarna ska främst användas till marknadsföring och medfinansiering av evenemang.

  • Målet är stärka Luleå som evenemangsstad och att kunna stå värd för ett nationellt intressant evenemang per månad, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Vid frågor kontakta Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56 eller Niklas Nordström, 070-497-36-62 .