Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kraftsamling för Råneå

Råneå blir den första delen av Luleå kommun som får en lokal utvecklingsplan. Kommunalrådet Niklas Nordström har idag bjudit in nämndsordföranden i kommunen och lokala företrädare från närings- och föreningsliv för att prata om Råneås framtida utveckling. Luleås program Vision 2050 innehåller målen hur Luleå som kuststad och landsbygden ska utvecklas. Ett mål är att upprätta lokala utvecklingsplaner och nu börjar arbetet med Råneås utvecklingsplan som inkluderar också omkringliggande byarna.

  • Råneå är en viktig del i Luleås tillväxt och nu ska kommunen ta ett samlat grepp om utvecklingen i Råneå, säger Niklas Nordström, kommunalråd på en pressträff i Råneå med nämndordföranden och företrädare från näringslivet.
  • Vi kommer att bjuda in nyckelpersoner i Råneå med omnejd att delta i arbetet att ta fram utvecklingsplanen, fortsätter Nordström.

Med på träffen i Råneå var Kaj Hedstig, ordförande byggnadsnämnden, Lenita Ericson, ordförande tekniska nämnden, Inger B. Larsson, ordförande fritidsnämnden, Margareta Bladfors Eriksson, ordförande socialnämnden, Ingrid Norberg, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

  • Det viktigaste beskedet som vi ger idag är att vi prioriterar bostadsbyggandet i Råneå, det är alla deltagare överens om.
  • Strandnära boenden efterfrågas och det ska vi erbjuda Råneborna. Vi ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag till att ta fram ett nytt LIS-område nära älven., meddelar Niklas Nordström, kommunalråd och fortsätter:
  • Ska Luleå växa med 10 000 nya Luleåbo så kan det inte bara ske i centrala Luleå utan också runtomkring. Här i Råneå finns utrymme för det med den välfungerande service som erbjuds medborgarna. Till exempel ska Lulebo bygga 1 000 nya bostäder fram till 2019, så vi kommer se till att det finns några här.  

Enligt planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är redan två platser längs älven utpekade för att få dispens från strandskyddet. Två LIS-platser ska detaljplaneras: i Rörbäck där campingen ska kunna byggas ut samt i Orrbyn där ett nytt område för främst fritidsboende är planerat.  

Tekniska förvaltningen jobbar med att Råneå kan få anslutning till grundvatten som Lenita Ericson, ordförande i tekniska nämnden, förklarade:

  • I vår preliminära investeringsbudget har vi öronmärkt 8,5 miljoner kronor för att förbättra vattenkapaciteten, bl a för att kunna utreda om Råneå kan få fint grundvatten framöver. Idag får samhället vatten från en ytvattentäkt, som är tjänligt men grumligt ibland. På lång sikt är 36,5 miljoner avsatt för arbetet med vattenledningar i Råneå.

Utöver byggandet i och utanför Råneå handlade utvecklingssamtalen om nya jobbtillfällen, bussförbindelser, äldreomsorg, fritid och turism. Det finns plats i Råneå för nya företag.

  • Vi förbereder för att få fler bostäder och nya jobb till Råneå. Nu skulle vi bara bli glada om fler människor upptäcker hur fint det är i Råneå, att fler hitta hit och flytta hit, säger fritidsnämndens ordförande Inger B. Larsson som är själv Råneåbo.

Att lyssna på närings- och föreningslivet behov är viktigt för oss, därför fortsätter jobbet med att utvecklingsplanen för Råneå och byarna runtomkrig, avslutar kommunalråd Niklas Nordström.

Vid frågor kontakta:

Niklas Nordström, kommunalråd, 070 497 36 62