Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Starkare samordning med kommundirektör

Luleå kommun har sett över nuvarande ledningsorganisation för kommunkoncernen. Följande organisatoriska förändringar föreslås.

Nuvarande kommunchefstjänst görs om till en tjänst som kommundirektör med ansvar även för bolagskoncernen. Det innebär även ett formellt VD-skap för Luleå Kommunföretag AB.

En biträdande kommundirektör kommer att anställas som hanterar den löpande förvaltningen i bolagskoncernen, det vill säga uppföljning av ägardirektiv, bolagsmål, ekonomi, skattemässiga frågor etc. Rollen innebär också övergripande arbete med förvaltnings- och bolagsgemensamma förändringsprojekt och andra frågor.

– Vi vill ha en starkare samordning inom Luleå kommunkoncern och förutsättningarna ökar när ansvaret sitter samman. Redan idag sker samordning genom bland annat det kommunövergripande programarbetet kopplat till Vision 2050.  Översynen av samhällsbyggnadsprocessen har också tydligt visat på behov av utvecklad samverkan, säger Yvonne Stålnacke, ordförande i Luleå kommunföretag AB och kommunstyrelsens ordförande.

Flera utvecklingsprojekt pågår som kräver gemensamt engagemang, bland annat bostadsutvecklingen som Kronan Exploatering AB och Lulebo AB är särskilt involverade i. Dessutom kan nämnas den förändringsprocess som berör Luleå Hamn AB både vad gäller organisation och pågående muddringsprojekt.

Ärendet har behandlats i styrelsen för Luleå Kommunföretag AB och i den centrala samverkansorganisationen och tas upp på nästa kommunstyrelsesammanträde. Förändringen planeras träda i kraft därefter och rekrytering av biträdande kommundirektör kommer att starta omgående.

Kontaktperson
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56