Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fler bygglovsbefriade åtgärder, men startbesked krävs

Riksdagen har beslutat om fyra nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Det finns också områden i Luleå som kommer att bli undantagna från den nya lagen. 

De fyra åtgärder som omfattas av lagändringen är:

  • Uppförande av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea
  • Tillbyggnad med högst två takkupor
  • Inredning av ytterligare en bostad

Läs mer detaljer på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Den nya lagen om bygglovsbefriade åtgärder ska inte gälla för miljöer som anses värdefulla ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt samt områden som ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Vad som gäller för Luleå kommun ska utredas inom Stadsbyggnadskontoret. Riktlinjer kommer att föreslås för byggnadsnämnden och beslutas i augusti. Den 24 juni behandlas frågan i arbetsutskottet.

Kontakta Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning om du har frågor.

Kontaktperson:

Anna Henriksson, bygglovschef
Tel: 0920-45 38 12
E-post anna.henriksson@sbk.lulea.se