Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny organisation ska stärka arbetet med samhällsutvecklingen

Arbetet med kommunens nya översiktsplan och målet 10 000 nya Luleåbor har lett till ett behov av att utveckla samhällsbyggnadsprocessen så att den blir tydligare, effektivare och mer strategisk. Idag har ett förslag till ny organisation presenterats för medarbetare och fackliga organisationer.

Berörda nämnder och förvaltningar är tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen samt tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret.

- Det är inte ofta som Luleå kommun genomför organisationsförändringar. Men nu känner vi att det finns ett behov. Luleå är inne i en expansiv fas och vi behöver skapa en ännu effektivare organisation för att kunna fortsätta utvecklas och vara proaktiva, säger kommunchef Anne Karlenius.

En viktig förändring i förslaget är att stärka politikens roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att arbetssätt och organisation kring kommunstyrelsen föreslås förändras.

- Kommunstyrelsen ska ha ett tydligt ledarskap i samhällsutvecklingen och i de kommunövergripande strategiska frågorna. Besluten ska beredas på ett nytt sätt som säkerställer helhetssyn och att kommunen arbetar i linje med den nya översiktsplanen, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

I tjänstemannaorganisationen ska det nya förslaget säkra den röda tråden från översiktplanen till stadsplanering, utförande och drift. Här är det också viktigt att göra det möjligt för myndighetsutövandet utan risk för jävsituationer och arbetsmiljöproblem.

Förslag till ny organisation:

Två utskott blir ett

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt plan- och tillväxtutskott slås samman till ett gemensamt arbetsutskott. Här ska övergripande samhällsutvecklingsfrågor behandlas.

Nytt kontor på kommunledningsförvaltningen

Ett samhällsutvecklingskontor bildas under kommunledningsförvaltningen. Kontoret ska samordna kommunövergripande samhällsutvecklingsfrågor exempelvis inom hållbarhet, översiktsplanering samt övergripande mark, bostads- och fastighetsfrågor.

Två nya förvaltningar och nämnder

En stadsplaneringsförvaltning samt en stadsplaneringsnämnd: Nuvarande tekniska förvaltningen och merparten av stadsbyggnadskontoret flyttas hit.

En bygg- och miljöförvaltning samt en bygg- och miljönämnd: Här hanteras myndighetsutövningsfrågor, såsom tillsyn och tillstånd.

Förslaget ska nu behandlas politiskt och fackligt. Beslut om ny politisk organisation tas preliminärt på kommunfullmäktige den 25 augusti. Målsättningen är att den nya organisationen införs från och med 1 januari 2015.

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070-641 55 56

Anne Karlenius, kommunchef, 070-627 26 95

Förslag ny organisation Luleå kommunöppnas i nytt fönster