Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunalråd i Luleå Karl Petersen tilldelas Uleåborgs-medalj nr. 41

Uleåborgs stadsstyrelse beslöt på sitt möte den 18 november 2013
tilldela kommunalråd i Luleå Karl Petersen Uleåborgs-medalj nr. 41 för hans förtjänster inom samarbete med Uleåborg och Bottenviksbågen samt för hans insatser för förstärkning av ett gemensamt och livskraftigt Norr.

Uleåborgs stadsstyrelse beslöt på sitt möte den 18 november 2013 tilldela kommunalråd i Luleå Karl Petersen Uleåborgs-medalj nr. 41 för hans förtjänster inom samarbete med Uleåborg och Bottenviksbågen samt för hans insatser för förstärkning av ett gemensamt och livskraftigt Norr. Inom sam-arbete som rör detta område - Europas nordligaste kompetens¬koncentration - har man verkställt projekt som är viktiga för båda regioner. Förutom Botten-vikens kompetensbåg har man också förstärkt samarbete inom stål- och gruvindustri samt turism och kultur. En synnerligen viktig del av samarbetet är koppling av Bottenviksbågen till EU:s transporteuropeiska nätverk TEN-T. Karl Petersen har haft en betydande roll i dessa gemen¬samma projekt. Hans insatser har också präglats av en stark tro på kommunalt samarbete, i synnerhet mellan Uleåborg och Luleå.

Uleåborgs-medaljen tilldelas kommunalråd Karl Petersen fredagen den 22 november 2013 kl. 17.00 i Kulturhuset i Luleå på Karl Petersens pensionsfest av stadsstyrelseordförande Riikka Moilanen och stadsdirektör Matti Pennanen.

Förslag angående tilldelning av Uleåborgs-medaljen görs i samråd mellan ordförande i stadsfullmäktige, stadsstyrelseordförande och stadsdirektör.

En numrerad Uleåborgs-medalj kan tilldelas personer eller samfund i Uleå-borg för förtjänster inom vetenskap, sport, konst eller annat kulturarbete, till samarbetspartners för långvariga och framstående insatser inom samhälls¬livet eller för betydande prestationer på nationell eller internationell nivå, eller i samband med ett betydande besök.

Uleåborgs-medaljen har designats av skulptör Riitta Helevä, och den togs fram stadens 385-årsjubileum till ära. Den första Uleåborgs-medaljen tilldelades år 1989. Den har tidigare tilldelats bl.a. rektorer vid Uleåborgs universitet Juhani Oksman och Lauri Lajunen, landshövdingar i Uleåborgs län, Finlands presidenter Martti Ahtisaari och Tarja Halonen, talmän i Finlands riksdag Matti Ahde och Paavo Lipponen, Kung Karl XVI Gustav av Sverige, manskören Huutajat osv.

För ytterligare information, kontakta:

Intressebevakningschef Kalervo Ukkola, tel. +358 44 7031120
PR-chef Anneli Korhonen, tel. +358 44 7031125