Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu börjar Luleå kommun arbetet med att avskaffa ofrivilliga delade turer

Målet är att avskaffa ofrivilliga delade turer i Luleå kommun. Arbetet sker succesivt och ska vara avslutat senast vid utgången av 2016. Det är resultatet av de förhandlingar som har avslutats idag.

Utgångspunkterna för arbetet är

  • totalt sett minska antalet delade turer
  • avskaffa samtliga ofrivilliga delade turer
  • minst bibehållen kvalité för kunden
  • inte försämra arbetsmiljön för medarbetarna
  • inom beslutad budgetram

För att lyckas med målsättningen måste vi förutsättningslöst se över nuvarande arbetssätt. På den punkten är kommunen och fackförbundet Kommunal inte överens.
- Det handlar om ett omfattande förändringsarbete som är en utmaning för verksamheterna och är ett arbete som kräver sin tid säger kommunchef Anne Karlenius.

- Arbetet med att avveckla delade turer är en central jämställdhetsfråga och ett viktigt led i Luleå kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger socialchef Mikael Lekfalk

Luleå kommuns lösningar bygger på

  • Införande av scheman med integrerad dag-natt. Inledningsvis vid minst två vård- och omsorgsboenden varav Bergviken är det ena samt inom verksamhetsområdet stöd- och omsorg. Bergviken med start 2013-11-01 och de andra vid årsskiftet 2013/2014.
  • Kluster. Ett strukturerat samarbete mellan verksamheter i geografiska kluster.
  • Andra metoder/former som utvecklas över tid.

Uppföljning/utvärdering av påbörjade insatser kommer regelbundet att genomföras gemensamt med kommunal.

Luleå 2013-11-04

Frågor
Mikael Lekfalk, socialchef, 070-650 54 10
Anne Karlenius, kommunchef, 070-627 26 95