Luleå kommun i Almedalen

Luleå. Foto: Peter Rosén

Luleå kommun i Almedalen

För sjätte året i rad är Luleå kommun på plats under Almedalsveckan med flera ledande politiker och tjänstemän.

Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen.

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2019 med syftet att träffa politiker, opinionsbildare och näringslivspersoner från hela landet och att därmed kunna påverka i frågor. Kommunen arrangerar eller är medarrangör till åtta evenemang, samt planerar ett flertal enskilda möten med nyckelpersoner och företrädare för politik och näringsliv.

Deltagare från Luleå kommun:
Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande
Anders Josefsson (M), kommunalråd
Mikael Lekfalk, kommundirektör
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
Emma Breheim, inköpschef
Emma Aludden, strategiskt stöd kommunledning & programansvarig Almedalen

Deltagare från kommunala bolag:
Roger Danell, vd Luleå kommunföretag AB
Li Skarin, Luleå Näringsliv
Isak Utsi, Luleå Näringsliv
Andreas Lundqvist, Luleå Näringsliv


Söndag 30 juni

 • På söndagen bjuder Luleå kommun traditionsenligt in till en trivsam Luleåmiddag. Tillsammans med representanter från politik, akademi, näringsliv och förvaltning vill vi sätta fokus på de möjligheter och utmaningar som en hållbar utveckling av norra Sverige, och Luleå i synnerhet innebär.
 • Svenskt Näringslivs, Almegas och Teknikföretagens handelsmingel.

Måndag 1 juli

 • Mingel med Luleå kommun riktat mot nyckelpersoner inom forskning, politik och näringsliv.
 • I heta stolen med Dagens Samhälle på rubriken ”Kan offentlig upphandling göra Sverige fossilfritt?”
 • Tala på seminarium arrangerat av Business Arena med rubriken ”Konsten att klimatsäkra Sverige”. Årets rapporter har varit dystra: målet att hålla den globala temperaturökningen till max 1,5-2 grader ser tufft ut att nå. Därför bör vi planera och bygga för ett förändrat klimat redan nu. Hur kan insatser samordnas på bästa sätt för att klimatsäkra våra städer?
 • Tala på Offentliga Affärers seminarium om hur vi ska få fler anbud med fokus på innovation och hållbarhet i offentliga upphandlingar.
 • Samtal som Luleå kommun står värd för där Sjöfartsverket, Trafikverket och Norrbottens landshövding är inbjudna till gällande samsyn kring infrastrukturinvesteringar i Norrbotten och i Luleå.
 • Luleå Näringsliv arrangerar seminariet ”Grönt flyg från norr”. Norrbotten leder utvecklingen mot grönt flygbränsle. Här finns skogsråvaran, kompetensen och viljan att testa nytt. Hur tar vi nu nästa steg mot en nödvändig omställning?
 • Medarrangör till Seminariet ”Omställningen till ett hållbart transportsystem - utmaningar och möjligheter för Södertälje, Oskarshamn och Luleå.” Scania och transportsektorn står inför stora utmaningar där omställningen till hållbart transportsystem måste ske så fort som möjligt. Trender som digitalisering, elektrifiering och automatisering möjliggör skiftet - och innebär både möjligheter och utmaningar. Automatisering och självkörande fordon ökar trafiksäkerheten, men hur bygger vi in tekniken i samhället och skapar den tillit som behövs? I detta seminarium diskuteras dessa möjligheter ur regionala perspektiv för Södertälje, Oskarshamn och Luleå, som alla tre är viktiga produktionsorter för Scania.
 • Lunch som Scanias ledning bjudit in till ihop med kommunledningarna i Oskarshamn och Södertälje.
 • Möte med fastighetsaktören BLOOC.

Tisdag 2 juli

 • Frukostmöte med K2A vars affärsidé är att äga, utveckla och långsiktigt förvalta hyresrätter och samhällsfastigheter i Stockholm och Mälardalen samt i ett antal universitets- och högskoleorter i Sverige.
 • Tala på seminariet ”Ett hållbart Arlanda, en fråga för hela Sverige”.
 • Tala på Upphandlingsmyndighetens seminarium om vilka förväntningar som finns på den offentliga upphandlingen när samhället och världen förändras.
 • Möte med Finnairs ledning.
 • Panelsamtal tillsammans med flera politiska företrädare från större/mellanstora svenska städer och representanter från fastighetsbranschen. Vad innebär hållbar stadsbyggnad i praktiken? Swedbank står som värd.
 • Möte med företagsledningen på SOS Alarm.
 • Delta på ett Social hack med rubriken ”Hur ökar vi antalet anbud i offentlig upphandling? Svagt intresse skapar sämre inköp.
 • Svefa har bjudit in till rundabordssamtal för att diskutera vad som händer med markanvsningsförfarandet i en marknad som på många håll tvärnitat. Vad gör kommunen om utvecklare lämnar tillbaka markanvisningar? Hur ska man hantera den nya marknadssituationen, behöver beprövade metoder omarbetas?
 • Tala på seminarium om hur vi får mer svenskt i offentlig upphandling av livsmedel.
 • N6-initiativet [Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund] arrangerar ihop med Swedbank seminariet ”Därför har norra Sverige Europas bästa livsvillkor ”. Norra Sverige erbjuder den bästa livsmiljön i Europa. Detta konstateras i EU:s Social Progress Index, där man mäter utveckling och välmående hos befolkningen. På plats 1 av 270 regioner i EU hittar vi Övre Norrland med speciellt utmärkande kvaliteter i form av tillgång till avancerad utbildning, god hälsa, tolerans i samhället och bra miljö. På vårt seminarium får du ta del av erfarenheter och kunskap från stadsplanerare och arkitekter från EU:s mest socialt progressiva städer och diskutera hur social hållbarhet visar vägen för framtida hållbar tillväxt.
 • Rundabordssamtal med Peab Bostad om framtidens bostadsförsörjning för att diskutera de politiska utmaningarna och marknadens förutsättningar; vilka blockeringar är politiska och vilka kan förklaras av marknadens sätt att fungera? För att möta framtidens bostadsförsörjning måste vi utmana oss och våga pröva nya vägar – men hur skulle det fungera i praktiken?
 • Tala på seminarium som Sjöfartsverket arrangerar om framtidens behov av isbrytare. Dagens isbrytare lever på lånad tid och behöver ersättas. Sjöfartsverket inriktning är de tre isbrytare som är del av Atle-klassen behöver bytas ut och det bör göras genom nybyggnation.
 • Tala på seminarium som Offentliga Affärer arrangerar angående vad egentligen gäller när lagen prövats och bör den skrivas om?
 • Tala på seminarium som Svenska Industrikommuner arrangerar om att det behövs en modern infrastruktur för Sveriges utveckling och hur vi kommunicerar med varandra i framtiden. Är det fysiska resandet verkligen förbi?
 • Fastighetsägarnas mingel.
 • Partnermingel med Business Arena.
 • Middag med Svenskt Näringsliv där det kommer att diskuteras bostadsmarknaden och ett antal konkreta och långtgående reformförslag från rapporten ”Ett utmanat Sverige” från Svenskt Näringsliv.
 • Mingel med Jernhusen där det kommer föras intressanta samtal kring såväl transport som fastighet. Jernhusens vd Kerstin Gillsbro och infrastrukturminister Tomas Eneroth kommer att tala under kvällen.

Onsdag 3 juli

 • Medarrangör till rundabordssamtal med Svensk Handel där Luleå kommun berättar om sin resa med Svensk Handel och hur handeln har varit det som har fått dem att kraftsamla för att söka Årets Stadskärna 2022. Diskussion runt bordet om hur övriga kommuner tänker och vilka problem och möjligheter de ser med handeln i stadsutvecklingen.
 • Frukostsamtal om framtidens offentliga inköpare och kompetensförsörjning.
 • Samtal med Digitaliseringsrådet och Telia om hur vi tillsammans motverkar utanförskap och hur både offentlig och privat sektor kan främja delaktighet i en digital tid.
 • Rundabordssamtal med Ragn-Sells där det kommer pratas om om resursåterföring, LOU och självklart innovationsfrågor.
 • Möte med Diös företagsledning.
 • Delta i seminarium som med hjälp av publiken fångar upp det viktigaste och vad vi kanske borde pratat mer om från Almedalsveckans seminarier som berör upphandling och inköp.
 • Rundabordssamtal med NCC om behovet av samhällsfastigheter där NCC vill få en uppfattning om hur kommunerna ser på denna samhällsutmaning.
 • Rundabordssamtal som Luleå Näringsliv arrangerar med rubriken ”Fossilfritt inrikesflyg 2030: Hur ställer vi om i praktiken?” Svenskt inrikesflyg ska vara fossilfritt till 2030 och Norrbotten leder utvecklingen mot storskalig bioflygbränsleproduktion. Men vad krävs för att vi ska lyckas ställa om i tid? Tillsammans med regionala och nationella aktörer genom hela värdekedjan diskuterar vi vad som är nästa steg, medutgångspunkt i EU-politiken och flygbranschens färdplan mot fossilfrihet.
 • Möte med Möller & Partners som är verksamt inom ägande, utveckling och förvaltning av såväl bostäder som kommersiella fastigheter i Sverige Engelbreckt bostadsutveckling för att diskutera möjligheterna till att förvärva såväl som producera bostäder i Luleå.
 • Seminarium arrangerat av SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, med rubriken ”Varför investera i Norrland?”
 • Newsec bjuder in till lunchsamtal N6-initiativets kommuner där de ger sin syn på fastighetsmarknaden i Norra Sverige samt identifierar potentiella möjligheter och utmaningar.
 • Deltagande i seminarium om årets viktigaste frågor i upphandlingsdebatten där även civilminister Ardalan Shekarabi deltar.
 • Möte med Svenska Handelsfastigheter om hur morgondagens digitaliserade handel påverkar stadsplaneringen. Digitalisering och e-handel förändrar människors köpbeteenden och skapar utmaningar i detaljhandeln. Förändringarna sker snabbt vilket ökar osäkerheten. Vad får det får konsekvenser för stadskärnan och trafikplaneringen och går det att framtidssäkra stadsplaneringen?
 • Delta i panelsamtal om upphandling av kommunikationstjänster arrangerat av branschföreningen PRECIS.
 • Ellen Molin, Senior Vice President, Saab AB, bjuder in till middagssamtal kring gemensamma utmaningar och möjligheter i och med uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret. Deltagare är företrädare på orter där Saab är verksamma.

Torsdag 4 juli

 • Paneldeltagare i seminariet ”Hur bygger vi en trygg och säker stad?” arrangerat av Business Arena.
 • Panelsamtal om fastighetsbranschen i norra Sverige som Region Västerbotten står som värd för.
 • Tala på seminarium arrangerat av Business Arena om bostadsbristen och vad som krävs för att lösa den. Bostadsbristen fortsätter prägla debatten och det krävs ett batteri av åtgärder för att lösa den. Vi behöver även klargöra om det är efterfrågesidan som bör stimuleras eller om det kan vara så att det är på utbudssidan stimulanserna ska ske. Ett antal olika modeller har testats, med olika framgång, och ett antal frågor behöver få svar. Varför kan vissa bygga och andra inte? Varför får vissa ihop kalkylerna och andra inte? Vilka byggs det för? Hur stor är egentligen bostadsbristen?


Kontakt
Projektledare och programansvarig
Emma Aludden
emma.aludden@lulea.se
+46 72 517 85 89