Skola och förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolans nationella uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation.

Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället.
Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola till gymnasium. Det är verksamheter som är under kontinuerlig utveckling. Genom att arbeta med skolans nationella uppdrag omhändertas stora delar av kommunstyrelsens  styrning.Arbetsmarknadsförvaltningen

Vuxenutbildningen

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.De som fått minst utbildning ska prioriteras.


Våra servicedeklarationer

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.