Kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av allmänna parker, lekplatser, natur och skog. Vår vision är att året runt erbjuda rena, vackra, tillgängliga och trygga miljöer som ständigt utvecklas.

Servicedeklarationen beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Skogen på den kommunala naturmarken är viktig för människors behov av upplevelser, rörelse eller stillhet. Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar gällande naturvärden och upplevelsevärden kan vi skapa en rekreationsmiljö anpassad efter människors behov, men där vi också värnar om andra värden på naturmarken.

Vad du kan förvänta dig av oss:
Skogsområden
Upplevelsevärden, naturvärden och kulturmiljöer avgör inriktningen för skötseln. Skogens karaktär samt de naturgivna förutsättningarna avgör vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Intervallet kan variera mycket. I normalfallet kan riktmärket vara en skötselinsats var femte år.

Önskemål om utsikt
Vi arbetar med lucka/dungeprincipen vilken innebär att siktlinjer mellan dungar av vegetation hålls öppna och erbjuder utsikt. Detta innebär att det inte kommer att kunna vara fri sikt från varje godtycklig plats.

Ris
Vi samlar ihop röjt ris och fällda träd på prioriterade delar av åtgärdade områden; exempelvis längs stigar, nära gång- och cykelvägar eller i anslutning till bostäder. Ris och naturligt döda träd i andra områden kommer i stor grad att lämnas kvar till nytta för skogens alla växter och djur.

Felanmälningar gällande träd på kommunal mark hanteras enligt följande:
Riskträd tar kommunen bort så snart det är möjligt.

Träd eller grenar från träd på som hänger in över annans fastighet åtgärdar kommunen så snart det är möjligt.

Om ett träds rötter växer in på annans fastighet och utgör ett påtagligt problem tar kommunen bort trädet som orsakar problemet så snart det är möjligt.

Exempel på önskemål som i normalfallet inte leder till åtgärd:
Träd som orsakar nedskräpning med löv och barr som hamnar på altan, hängrännor eller gräsmatta.

Träd som skymmer parabolantenn.

Träd som orsakar skugga. Träd som skymmer utsikt.

Vi behöver din hjälp som fastighetsägare:
Tänk på att inte lämna dina ägodelar på kommunens mark då det kan hindra oss i vårt arbete.

För mer information om skötsel av parker och naturområden, gå in på kommunens webbplats.

Servicedeklaration Skogsområden på naturmark Pdf, 449.1 kB. (PDF)