Miljö och bygg

Kommunen har lagstadgade uppgifter enligt diverse lagar inom miljö- och byggnationsområdet. Kommunen har därutöver frivilligt tagit över tillsynsuppgifter från länsstyrelsen. Kommunfullmäktige har uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att fullgöra dessa uppgifter.

Miljö- och byggnadsnämnden är lokal tillsynsmyndighet över bland annat miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täktverksamheter, kemiska produkter, avfallshantering, och livsmedelshantering. Miljö- och byggnadsnämnden har också tilldelats ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor, ansökningar och anmälningar enligt plan- och bygglagen.

Bostadsanpassning, fair trade samt klimat och energirådgivning är ytterligare uppdrag som nämnden har.

Miljö- och byggnadsnämnden biträds i sitt arbete av miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen bereder ärenden till nämnden och verkställer dess beslut, beslutar i vissa ärenden på delegation samt utför det praktiska myndighetsarbetet.

Vår servicedeklarationöppnas i nytt fönster

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer