Foto: Luleå kommun

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Luleå har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp. Även du som är under 18 år har rätt att lämna förslag.

Information om Medborgarförslagöppnas i nytt fönster

Hämta blankett för Medborgarförslagöppnas i nytt fönster 

För att väcka ett medborgarförslag ska du

  • vara folkbokförd i Luleå kommun
  • lämna ett skriftligt förslag och ha beteckningen "Medborgarförslag"
  • skriva namn, postadress och telefonnummer och skriva under förslaget med din namnteckning.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningens kansli. Det kan också lämnas när kommunfullmäktige sammanträder.

Senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde måste förslaget ha kommit in för att det ska kunna anmälas på närmast följande sammanträde. Se datum för kommunfullmäktiges sammanträden.

Skicka ditt underskrivna medborgarförslag med post till:
Luleå kommun
Kommunledningsförvaltningens kansli
971 85 Luleå

 

Om förslaget

Ett förslag ska handla om ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings ansvarsområde. Förslaget får inte handla om ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild. Det får inte heller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Inför varje fullmäktigesammanträde bereder presidiet inkomna medborgarförslag. På förslag från presidiet beslutar fullmäktige om förslagen får ställas.

När ett medborgarförslag är färdigutrett och beslut ska fattas ska den som har lämnat förslaget meddelas.

Två gånger varje år ska kommunstyrelsen redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska lämnas till kommunfullmäktige vid sammanträdena i april och oktober.

Frågor

För mer information kontakta  
Kommunledningsförvaltningens kansli
kommunledningsforvaltningen@lulea.se