Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle. Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning.  Nämnden ansvarar också för den del av exploateringsverksamheten som inte hanteras av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten – och avloppsförsörjningen, väghållning och trafikfrågor, parker, naturområden och lekplatser, skogsinnehav samt fastigheter som inte förvalts av annan nämnd eller styrelse.

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor.

Till nämndens sammanträden är allmänheten välkommen att närvara i ärenden som inte består av myndighetsutövning.

Ulrika Lundberg (V) är ordförande och Anette Asplund (KD) är vice ordförande.

Här kan du ta del av de ärenden som kommer att behandlas på nästa sammanträde.

Uppgifter om nämndsärenden kan fås från nämndens sekreterare,
Robert Dahlén,  tel 0920-45 30 00.


Uppgifter om nämndsärenden kan fås från nämndens sekreterare,
Robert Dahlén,  tel 0920-45 30 00.

2022-06-20

I detta reglemente regleras stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och uppgifter utöver det som sägs i kommunallagen, i andra lagar och författningar samt i gemensamma bestämmelser för Luleå kommuns nämnder.

Stadsbyggnadsnämnden har hand om följande verksamheter

§ 1 Stadsbyggnadsnämnden svarar för god byggnadskultur samt god och estetisk tilltalande stads-och landskapsmiljö (PBL 2010:900). Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande, fastighetsbildning och miljövård.

§ 2 Stadsbyggnadsnämnden ska bistå kommunstyrelsen genom beredning och planering avseende detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden ska även bistå kommunstyrelsen vid översiktsplanering och vid utredningar.

§ 3 Stadsbyggnadsnämnden svarar för kommunens huvudmannaskap av allmänna vatten-och avloppstjänster enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412),

§ 4 Stadsbyggnadsnämnden svarar för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus på allmänna platser som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814), trafiksäkerhetsarbete, väg och gatuhållning enligt vägmärkesförordningen (2007:90), utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av gator, vägar, gång-och cykelvägar, torg, parker, grönområden och industrispår, parkeringsövervakning och fordonsflyttning samt frågor torghandel enligt torghandelsstadgan.

§ 5 Stadsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor (1978:234).

§ 6 Stadsbyggnadsnämnden svarar för geografisk information (GI) och förvaltning av geodata genom att använda standarder, styra geodatainsamling i syfte att tillhandahålla och utveckla geografiska informationssystem. Nämnden svarar vidare för att skapa tillgänglighet och användbarhet av digital information för lokala och nationella samhällsbyggnadsprocesser samt kommunalteknisk infrastruktur.

§ 7 Stadsbyggnadsnämnden svarar för administration, skötsel, underhåll av kommunens fasta egendom, bebyggd eller obebyggd, samt att bevaka det allmännas intresse enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och ledningsrättslagen (1973:1144). Nämnden ska även bistå kommunstyrelsen vid genomförande av fastighetsförvärv, försäljningar, markanvisningar, exploaterings-och genomförandeavtal.

§ 8 Stadsbyggnadsnämnden ska samordna och tillgodose kommunala verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler, bostäder och utomhusmiljöer.

§ 9 Stadsbyggnadsnämnden svarar för inköp och förmedling av de kommunala leasingbilarna enligt Luleå kommuns fordons policy.

§ 10 Stadsbyggnadsnämnden svarar för beslut om upplåtelse av hyra, arrende, nyttjanderätt, ledningsrätt och servitut. Nämnden ska även svara för administration och omprövning av tomträttsavgälder enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.

§ 11 Stadsbyggnadsnämnden ska verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt, biologiskt eller estetiskt värde.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 12 Stadsbyggnadsnämnden ska utöver vad som framgår i detta reglemente följa det fullmäktige beslutat i styrande dokument eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. I samband med bokslut ska nämnden redovisa hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem

 • i detta reglemente
 • genom tilldelat kommunbidrag.

§ 13 Stadsbyggnadsnämnden ska inom egna verksamheten:

 1. inom ramen för planering-och budgetarbetet utarbeta mål inom sitt verksamhetsområde och samverka för att uppnå kommunfullmäktiges mål,
 2. se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt ett tillfredsställande och effektivt sätt,
 3. följa upp, utvärdera och säkra verksamhetens kvalitet där uppföljningen ska vara både kvalitativ och kvantitativ,
 4. långsiktigt planera och strategiskt utveckla verksamheten,
 5. se till att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att budget inte överskrids,
 6. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinjer, utarbeta förslag till budget som ska fastställas av kommunfullmäktige,
 7. inom av kommunstyrelsen bestämd tid och enligt riktlinjer avge delårsrapport, årsredovisning och verksamhetsberättelse,
 8. med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen och verka för att i de förslag till mål och ramar som utarbetas bidrar till en god miljö och goda levnadsbetingelser i kommunen,
 9. i sitt arbete beakta miljö-och folkhälsofrågor,
 10. bidra till förverkligande av Program för Vision Luleå 2040,
 11. föra dialog och verka för ökat inflytande av allmänheten,
 12. ha ett arbetsgivar-och arbetsmiljöansvar, med undantag för förvaltningschef,
 13. utarbeta risk-och sårbarhetsanalyser för sitt verksamhetsområde enligt lag (2006:544)om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH,
 14. anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

§ 14 Stadsbyggnadsnämnden äger rätt att:

 1. besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelse enligt plan och bygglagen (2010:900), enligt standardförfarande eller förenklat förfarande förutsatt att planen inte innebär några ekonomiska åtaganden för kommunen utöver kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges fattade beslut.
 2. svara för genomförande av detaljplaner och avtal som inte innebär markförvärv,
 3. besluta om namn på gator, kvarter, offentliga platser och kommunala byggnader, efter samråd med berörda nämnder och parter och andra intressenter samt handläggning enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378),
 4. besluta om prövning av annan behörig för utstakning av byggnader enligt 10 kap. 19, 24 §§ plan-och bygglagen (2010:900),
 5. besluta om gatukostnadsersättning enligt plan-och bygglagen (2010:900),
 6. besluta om förflyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall,
 7. utifrån fullmäktiges fastställda taxekonstruktion, besluta om indexreglering för samtliga taxeslag inom nämndens ansvar däribland de som avser de allmänna vattentjänsterna (brukningsavgift, anläggningsavgift
  Sida 33 av 37
  och särskild industriavgift), planavgift, avgift för nybyggnadskarta, utstakning,
 8. besluta om avgifter för tomt-och bostadskö,
 9. att ansöka och företräda kommunen vid lantmäteriförrättringar där kommunen är sakägare,
 10. avge yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats,
 11. med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden,
 12. föra kommunens talan och med bindande verkan träffa överenskommelse om avskrivning av kommunens fordran, anta ackord, ingå i förlikning och sluta annat avtal med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller annan författning eller fastställd av kommunfullmäktige.
 13. besluta om fastighetsbeståndet i lokalbanken. Beslut ska föregås av samråd med kommunstabens samhällsutvecklingsenhet.

Sidan uppdaterades den 24 maj 2023