Taxa för uppdragsverksamhet

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns miljö-och byggnadsnämnds uppdragsverksamhet. Avgift ska betalas av den nyttjar miljö- och byggnadsnämndens tjänster av servicekaraktär (som inte är myndighetsutövning). Mervärdesskatt tas ut för uppdragsverksamhet.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Föreläsningsarvode vid kurser, utbildningar och dylikt. Till detta kommer också förberedelsetid och ev reskostnad.
2. Uppdrag, utredningar, mätningar och bedömningar.

3 § Avgift för stora och omfattande utredningar och mätuppdrag beslutas i varje enskilt fall av miljö- och byggnadsnämnden.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

Timtaxa och handläggningstid

5 § Gällande timtaxa enligt denna taxa är den senaste fastställda timtaxan enligt taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tid i varje uppdrag (timavgift).

Avgiftens erläggande m.m.

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

____________
KF 2014-12-15 § 272. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Timavgiften är uppräknad till 1175 kronor den 1 januari 2023.

Sidan uppdaterades den 1 januari 2022